Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR – Psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo 2018

CPPPaP v Rožňave sa zapojilo do výzvy rozvojového projektu Ministerstva školstva vedy výskumu a športu  „PSYCHOLOGICKÉ A ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ PORADENSTVO 2018“

Zámerom projektu je príprava modelu zabezpečovania včasnej starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami v Rožňavskom okrese prostredníctvom skvalitňovania pedagogicko-psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva.

Súčasný stav dokážeme ovplyvniť nasledujúcimi postupmi:
A. Kompletizácia testových metód CPPPaP metodikami a diagnostickými testami na podrobnú včasnú diagnostiku
B. Realizácia stimulačného programu
C. Poradenstvo rodičom a pedagógom zapojených MŠ a vytvorenie príručky

Cieľovou skupinou sú:
‑ Odborní zamestnanci CPPPaP Rožňava – získajú nástroje, ktoré im umožnia efektívnejšiu a včasnú diagnostiku detí a žiakov;
‑ Detí s odkladom povinnej školskej dochádzky z dôvodu nerovnomerného vývinu a deficitov v rozvoji percepčne kognitívnych a percepčne motorických funkcií, s predpokladom na prítomnosť vývinových porúch učenia a ŠVVP a žiaci 0.ročníkov v okrese Rožňava
‑ Pedagógovia zapojených MŠ a ZŠ – bude im ponúknuté metodické vedenie v oblasti rozvíjania školských schopností detí;
‑ Rodičia zapojených detí – poskytne sa im možnosť individuálneho a skupinového poradenstva v oblasti domácej starostlivosti o deti so ŠVVP a vytvorená príručka so stimulačným programom pre deti v predškolskom veku.

Projekt bude realizovaný od augusta do decembra 2018.

Prejsť na začiatok