Zmluvy

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2011 sú ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie a ich podriadené organizácie povinné zverejňovať zmluvy ako aj dodatky k zmluvám, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.

V centrálnom registri zmlúv tak zverejňujú zmluvy povinné osoby podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),

Centrálny register zmlúv 

Zmluvy za rok 2011

Zmluvy za rok 2012

Zmluvy za rok 2013

Zmluvy za rok 2014

Zmluvy za rok 2015

Zmluvy za rok 2016

Zmluvy za rok 2017

Zmluvy za rok 2018

Zmluvy za rok 2019

Zmluvy za rok 2020

Zmluvy za rok 2021

Zmluvy za rok 2022

Zmluvy za rok 2023

Zmluvy Národných projektov –  „NP“

Prejsť na začiatok