Pedagogickí asistenti z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR v okrese Rožňava

Centrum poradenstva a prevencie v Rožňave v spolupráci s Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporuje inkluzívne vzdelávanie na Slovensku a v okrese Rožňava formou zamestnávania Pedagogických asistentov na základných školách v okrese Rožňava.

Pedagogickí asistenti sú financovaní z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR.

Účelom financovania pedagogických asistentov (ďalej len „PA“) v období od 1. 12. 2022 do 31. 8. 2023 je podpora prepojenia systému poradenstva a prevencie s podporou vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“) v školskom roku 2022/2023.

Financie na tento účel sú čerpané z Komponentu 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania, Reformy 3: Reforma systému poradenstva a prevencie a zabezpečenie systematického zberu dát v oblasti podpory duševného zdravia detí, žiakov a študentov.

Viac informácií sa dozviete na stránke MŠVVaŠ SR.

Prejsť na začiatok