O nás

Sme komplexným zariadením, ktoré poskytuje široké spektrum služieb pokrývajúce všetky potreby klientov v najvyššom komforte, štandarde v bezpečnom a akceptujúcom prostredí s kvalifikovaným, a empatickým personálom. Dokážeme flexibilne reagovať na potreby dneška a zajtrajška.

U nás nájdete prvý kontakt aj prvú pomoc v oblasti duševného zdravia.

Centrum poradenstva a prevencie Rožňava je školské zariadenie systému poradenstva a prevencie –zriadené orgánom miestnej štátnej správy v školstve, v ktorom sa poskytuje odborná činnosť v súlade s výkonovými a obsahovými štandardmi výchovného poradenstva prostredníctvom jednotlivých podporných úrovní.

Systém poradenstva a prevencie tvoria zariadenia poradenstva a prevencie a v školách pedagogickí zamestnanci, školský podporný tím alebo odborní zamestnanci školy.

Centrum poradenstva a prevencie poskytuje činnosti podpornej úrovne tretieho a štvrtého stupňa deťom a žiakom najmä v oblasti ich osobnostného, vzdelávacieho a kariérového rozvoja. Ako subjekt systému poradenstva a prevencie multidisciplinárne spolupracuje najmä so zákonnými zástupcami, zástupcami zariadenia, školami, zamestnávateľmi, orgánmi verejnej správy a ďalšími subjektami, ktoré sa zaoberajú výchovou a vzdelávaním.

V Centre poradenstva a prevencie v Rožňave pracuje tím pozostávajúci zo psychológov, špeciálnych pedagógov, logopéda a sociálneho pedagóga. CPP vykonáva odbornú činnosť  zameranú na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie. 

Poradenská činnosť sa poskytuje aj zákonným zástupcom detí alebo žiakov, zástupcom zariadenia, pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom a členom školských podporných tímov. 

Okrem individuálnych činností (zväčša diagnostiky a poradenstva) sa venujeme aj skupinovým činnostiam (rôzne aktivity v triednych kolektívoch, prednášky, besedy, skupinová diagnostika pri profesijnom vývine a podobne). Všetky naše služby sú BEZPLATNÉ.

Naša činnosť zahŕňa starostlivosť o deti v materských, základných a stredných školách, ako aj o deti, ktoré nenavštevujú predškolské zariadenie.

Nesústredíme sa však iba na deti, ale aj na tých, ktorí sa o nich starajú. Poskytujeme poradenstvo, metodickú a informačnú pomoc aj rodičom detí a ich učiteľom či vychovávateľom.

V našom centre poskytujeme poradenstvo v slovenskom a v maďarskom jazyku.

Konzultačné hodiny

Pondelok 7:30 – 15:30
Utorok 7:30 – 15:30
Streda 7:30 – 15:30
Štvrtok 7:30 – 15:30
Piatok 7:30 – 15:30
Prejsť na začiatok