Verejné obstarávanie

Centrum poradenstva a prevencie, Letná 44, 048 01 Rožňava je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.


Vybudovanie plynovej kotolne a rekonštrukcia rozvodov ÚK CPP Letná 44, Rožňava (IA č.: 47103):

Výzva na predloženie ponuky. – uzavretá


Rekonštrukcia prístupových komunikácií a bezbariérový vstup do budovy CPPPaP Letná 44, Rožňava:

Výzva na predloženie ponuky – uzavretá


Prejsť na začiatok