Spájame svoje sily… (Transformácia poradní v okrese Rožňava)

Drahé deti, žiaci, rodičia, 
Milé školy a školské zariadenia, riaditelia, pedagógovia, kolegovia, 
Vážená široká odborná aj neodborná verejnosť, sledovatelia a podporovatelia....

Novela Školského zákona č. 415/2021 Z. z. a Prechodné ustanovenia zákona č. 415/2021 Z. z. účinné od 1.1.2022 a Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zariadeniach poradenstva a prevencie č. 24/2022 Z. z. účinná od 1.1.2023 priniesla do našej práce, prístupu a systému poradenstva a prevencie zmeny v podobe Transformácie poradní.

Základnou ideou a hybnou silou zmien je zavedenie podporných úrovní, teda komplexnosti a podpory prístupu pre všetkých aktérov výchovy a vzdelávania.

A tak sa aj naše CPPPaP Rožňava, ktoré tu je s Vami od 1.7.1971 (za ten čas s viacerými modifikáciami názvov organizácie) sa pripravuje na zmeny systému poradenstva, a to za výraznej pomoci a podpory Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach.

Pretože naša vízia je a bude:

Byť komplexným zariadením, ktoré poskytuje široké spektrum služieb pokrývajúce všetky potreby klientov v najvyššom komforte, štandarde v bezpečnom a akceptujúcom prostredí s kvalifikovaným, a empatickým personálom. Dokážeme flexibilne reagovať na potreby dneška a zajtrajška. U nás nájdete prvý kontakt aj prvú pomoc v oblasti duševného zdravia.

Aké zmeny nás od 1.1.2023 čakajú, a čom je dobré Vás informovať:

Pre viac informácií o transformácii sledujte našu stránku a náš FB alebo Instagram účet, ale o všetkom potrebnom Vás budeme i naďalej informovať.

a na záver zopár štatistických faktov:

  • Sieť zariadení poradenstva a prevencie bude po 1. januári 2023 spolu tvoriť 160 zariadení.
  • Centrá poradenstva a prevencie budú vykonávať činnosti podpornej úrovne 3. a 4. stupňa, v zmysle § 131 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Od 1. januára 2023 bude v sieti zariadení poradenstva a prevencie pôsobiť 73 štátnych a 59 súkromných CPP. 
  • Špecializované centrá poradenstva a prevencie budú vykonávať činnosti podpornej úrovne 5. stupňa, v zmysle § 131 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Od 1. januára 2023 bude v sieti zariadení poradenstva a prevencie pôsobiť 13 štátnych a 16 súkromných ŠCPP.
  • Špecializované centrá poradenstva a prevencie budú vykonávať činnosti podpornej úrovne 5. stupňa, v zmysle § 131 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Od 1. januára 2023 bude v sieti zariadení poradenstva a prevencie pôsobiť spolu 29 ŠCPP, z toho 13 štátnych a 16 súkromných.  
Prejsť na začiatok