Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 (ďalej len „POP 2018/2019“) boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018.

Cieľom POP je usmernenie organizácie školského roka a poskytnutie podstatných informácií a odporúčaní k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach zaradených v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Obsahujú informácie, pokyny, odporúčania, usmernenia pre školy a školské zariadenia, termíny školských prázdnin na tri po sebe nasledujúce školské roky, ako aj zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov, ktoré vstúpili do platnosti od vydania POP na školský rok 2017/2018.

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 môžete stiahnuť tu: https://bit.ly/2riDjeb

+ Dodatok k POP 2018/2019 k stiahnutiu TU

Prejsť na začiatok