Európsky týždeň boja proti drogám 2021

Európsky týždeň boja proti drogám pripadá každoročne na tretí novembrový týždeň.

CPPPaP Rožňava sa pravidelne svojimi odbornými aktivitami zápája do ETBPD.

Aj v roku 2021 realizuje CPPPaP Rožňava preventívne aktivity, ktorých cieľom je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšiť povedomie o legálnych aj nelegálnych drogách detí a žiakov okresu Rožňava.

V rámci týchto aktivít realizovaných v týždni boja proti drogám odborníci CPPPaP Rožňava poukazujú na riziká spojené s užívaním legálnych a nelegálnych drog.

Aktivity odborníkov Centra pedagogicko –psychologického poradenstva a prevencie ponúkajú možnosť zapojiť žiakov materských, základných a stredných škôl do zážitkových aktivít zameraných na formovanie postoj žiakov k závislostiam.

V diskusiách so psychológmi a sociálnym pedagógom CPPPaP Rožňava majú žiaci možnosť overiť si svoje informácie o návykových látkach a následkoch ich užívania. Žiaci môžu diskutovať o tom, ako sa môže náhle zmeniť budúcnosť mladých ľudí, ak začnú užívať drogy. CPPPaP sa zameriava najmä formovaniu postojov a názorov jednotlivých žiakov, tiež ich informáciám a vedomostiam so spomínanými návykovými látkami a problematike závislostí.


Je už tradíciou, že kampaň Týždeň boja proti drogám je realizovaná vďaka spolupráci so školami a ŠZ okresu Rožňava, ako aj s preventistom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave, kde sú prednášky/besedy zamerané na trestno – právnu zodpovednosť vo vzťahu k návykovým látkam.

Ďalšie informácie sú dostupné aj na:

Prejsť na začiatok