Informácia o voľnom pracovnom mieste – Sociálny pedagóg – Odborný zamestnanec CPP Rožňava

Centrum poradenstva a prevencie, Letná 44, 048 01 Rožňava informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:  Odborný zamestnanec – Sociálny pedagóg.

V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste odborného zamestnanca – Sociálneho pedagóga v CPP Rožňava.

Názov a adresa zamestnávateľa:Centrum poradenstva a prevencie, Letná 44, 048 01 Rožňava
Kontakt:tel.: +421 58 488 70 60; e-mail:
Pozícia:Sociálny pedagóg (v zmysle § 27 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.)
Dátum predpokladaného nástupu:od 01.09.2024
Druh a typ prac. úväzku:Pracovný pomer na dobu neurčitú (TPP).
Kvalifikačné predpoklady:– min. VŠ vzdelanie 2. stupňa podľa: zákona č. 138/2019 Z. z. § 9  a Vyhlášky č. 173/2023 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a jej príloh č. 16, vrátane č. 18., 
– min. v kariérovom stupni – začínajúci odborný zamestnanec (podľa § 28 a § 31 zákona č. 138/2019 Z. z.),  
PRAX: bez požiadavky na odbornú prax (odborná prax je však výhodou).
Platové zaradenieV zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam požadovaných dokladov:– žiadosť o prijatie do zamestnania,
– profesijný životopis,
– motivačný list,
– súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní (podľa prílohy č. 18,  Vyhlášky č. 173/2023 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov),
– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona 138/2019 Z. z.,
– potvrdenie od lekára o zdravotnej a psychickej spôsobilosti ( až po osobnom pohovore)
Predpoklady na výkon činnosti odborného zamestnanca: – osobná a morálna bezúhonnosť,
– zdravotná spôsobilosť,
– ovládanie štátneho jazyka,
– vysoká miera profesionality a proaktivity,
– schopnosť‘ efektívnej koordinácie,
– kooperácie a komunikácie,
– flexibilita, cieľavedomosť a ochota učiť sa,
– schopnosť zvládať stres a záťaž,
– vysoká miera empatie, altruizmu
Jazykové znalosti:ovládanie štátneho jazyka; (ovládanie maď. jazyka slovom aj písmom je výhodou).
Počítačové zručnosti: – MS Office (min. pokročilá úroveň),
– Znalosť prostredia EVUPP (výhodou),
– Internet & www (min. pokročilá úroveň).
Voľné pracovné miesto s dobou nástupu:Predpokladaný dátum nástupu: od 01.09.2024
Miesto a termín podania žiadostiŽiadosti o zamestnanie spolu s dokladmi zasielajte najneskôr do 11.08.2024 elektronicky: alebo poštou na adresu: Centrum poradenstva a prevencie, Letná 44, 048 01 Rožňava.  

Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba uchádzačov, ktorí najviac vyhovujú požiadavkám. V prípade, že nikto z uchádzačov nesplní  kvalifikačné a osobitné požiadavky potrebné pre výkon odborného zamestnanca v Centre poradenstva a prevencie, vyhradzujeme si právo ukončiť výberové konanie bez obsadenia pracovného miesta.    
Prejsť na začiatok