Európsky týždeň boja proti drogám 2017

Kampaň Týždeň boja proti drogám 2017 v Rožňave

Závislosť je silná túžba a rastúca chuť po predmete závislosti. Závislosť človeka spútava, stáva sa neslobodným. Človek, ktorý nie je závislý má ohromnú slobodu a vždy je lepšie byť voľný ako byť otrokom svojich túžob. Každý sa rozhoduje sám, je na každom z nás akou cestou pôjde: cestou neslobody a pripútania sa k droge alebo cestou slobody a voľnosti…

V rámci aktivít realizovaných v týždni boja proti drogám odborníci poukázali na riziká spojené s užívaním legálnych a nelegálnych drog.
Aktivity odborníkov Centra pedagogicko –psychologického poradenstva a prevencie ponúkli možnosť zapojiť žiakov základných škôl do zážitkových aktivít zameraných na formovanie postoj žiakov k závislostiam. V diskusiach mali žiaci možnosť overiť si svoje informácie o návykových látkach a následkoch ich užívania. Žiaci SŠ mohli diskutovať o tom, ako sa môže náhle zmeniť budúcnosť mladých ľudí, ak začnú užívať drogy. Venovalo sa najmä postojom a názorom jednotlivých žiakov, tiež ich skúsenostiam so spomínanými návykovými látkami a problematike závislostí.
Je už tradíciou, že kampaň Týždeň boja proti drogám je realizovaná vďaka spolupráce s preventistom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave. Prednášky boli zamerané na trestno – právnu zodpovednosť vo vzťahu k návykovým látkam.

Do aktivít sa zapojilo 41 skupín z 8 základných škôl a 23 skupín zo 6 stredných škôl v okrese Rožňava. Spolu sa do aktivít zapojilo 805 žiakov ZŠ a 432 žiakov SŠ.

 

 

 

Prejsť na začiatok