„Zvládam svoj život“ – rozvojový projekt – „Protidrogová prevencia 2017“ MŠVVaŠ SR

CPPPaP Rožňava sa úspešne zapojilo do Výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Protidrogová prevencia 2017 s rozvojovým projektom: „Zvládam svoj život

Cieľom projektu CPPPaP RožňavaZvládam svoj život je príprava žiakov na život v reálnom kontexte, s akcentom na rozvíjanie ochranných faktorov a konštruktívneho riešenia a zvládania záťažových situácií, vychádzajúc zo špecifík vývinového obdobia adolescencie, formou preventívnych aktivít pre žiakov a vzdelávacích aktivít pre pedagógov v časovom horizonte od 07/2017 do 12/2017.

Čiastkové ciele projektu Zvládam svoj život sú:
– Podpora rozvoja duševného zdravia.
– Vedenie žiakov k pozitívnemu hodnoteniu seba aj svojich rovesníkov.
– Zážitkovou formou naučiť žiakov- vysporiadať sa so záťažovými situáciami, pomôcť im osvojiť si základné stratégie samostatného úspešného optimálneho zvládania a prekonávania problémových životných situácií / “ coping“/.
– Sprostredkovať pedagógom aktuálne informácie o duševnom zdraví a potenciálne rizikovom samovražednom správaní.
– Poskytnúť informácie o efektívnom zvládaní záťažových situácií.
– Aplikácia relaxačných techniky v praxi

Cieľové skupiny projektu:
– žiaci 8. a 9. ročníka základných okresu Rožňava,
– žiaci 1. roč. stredných škôl okresu Rožňava,
– pedagógovia ZŠ a SŠ okresu Rožňava – výchovný poradca, kooordinátor prevencie,
– odborní zamestnanci ZŠ a SŠ – školský psychológ, sociálny pedagóg.

Aktivity projektu
– Workshopy pre výchovných poradcov, koordinátorov prevencie a odborných zamestnancov škôl okresu Rožňava.
– Preventívny program pre žiakov 8.-9 roč. základných škôl a 1.roč. stredných škôl.
Ťažiskové témy preventívneho programu:
1. Kto som – Kam kráčam – sebapoznávanie, sebauvedomenie, hodnoty, postoje, motivácia, životné ciele.
2. Emocionalita – ZSSR – zlosť, smútok, strach, radosť- základné pocity , ktoré sprevádzajú náš život, práca s emóciami, vyrovnávanie sa s neúspechmi a sklamaniami v našom živote, význam pocitov v našom živote.
3. Intra a interpersonálne riešenie konfliktových a záťažových situácií v dospievaní.
4. Optimálna komunikácia ako nástoj vytvárania optimálnej klímy v triednych kolektívoch.

Súčasťou preventívneho programu je skúmanie zmeny vnímania sebahodnotenia žiakov v priebehu preventívneho programu. Preventívny program tak pomáha žiakom zvládať problémy, učí ich chápať a orientovať sa v hodnotách, učí ich formulácii vlastných názorov a podnecuje k otvorenému dialógu, tolerancii, porozumeniu a akceptácii ich najbližšieho okolia. Učí žiakov čeliť problémom aktívne, konštruktívne a racionálne, predchádzať rizikovému až suicidálnemu správaniu.Preventívne programy sú omnoho účinnejšie, ak sa v nich kladie dôraz predovšetkým na rozvíjanie základných emocionálnych a sociálnych zručností.
Vzdelávanie pedagógov a ich teoreticko – praktická príprava je zameraná a aktívny a profesionálny prístup a postup pri zvládaní rizikového správania žiakov vo výchove a vzdelávaní v školách a školských zariadeniach.

Prejsť na začiatok