Oznam pre klientov a školy – činnosť CPPPaP od 03.05.2021 [aktualizované 17.05.2021]

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,
oznamuje, že v zmysle aktuálne platných protiepidemiologických opatrení dostupných na: https://korona.gov.sk, platného COVID automatu/regionálneho COVID-19 automatu od 17.05.2021, platného Školského COVID Automatu Rozhodnutia a usmernenia MŠVVaŠ SR v čase COVID-19Uznesení vlády SR , Usmernení a rozhodnutí MŠVVaŠ SR pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl, Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR od 12.04.2021, Manuálu MŠVVaŠ SR – Návrat do škôl 2021 (aktualizovaný 10.05.2021), Rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 13.5.2021 ako aj platných Výhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (č. 200; 202; 203; 204) si Vám z hľadiska organizácie odbornej činnosti a organizácie práce CPPPaP Rožňava dovoľujeme zverejniť tieto usmernenia:

umožňuje
poskytovanie odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení v období od 03.05.2021 do 28.05.2021 individuálnou/prezenčnou formou za dodržania prísnych protiepidemiologických opatrení ( v zmysle aktuálne platných Vyhlášok ÚVZ SR, napr. č. 200). V prípadoch kde nie je možné zvýšené protiepidemiologické opatrenia dodržať pristupuje CPPPaP Rožňava k realizácii dištančnou (elektronickou/telefonickou/e-mailovou) formou.

Od 03.05.2021 je v odôvodnených prípadoch možné individuálne poskytnutie odbornej činnosti aj prezenčnou formou, za vopred dohodnutých podmienok s odborným zamestnancom CPPPaP Rožňava vzhľadom na platné protiepidemiologické opatrenia.

Odôvodnenie: Vzhľadom na vyššie uvedené a na skutočnosti núdzového stavu na Slovensku, ktoré vyplývajú z protiepidemiologických opatrení, Národného COVID Automatu, Uznesenia vlády SR a hygienických opatrení v okrese Rožňava, Manuálu MŠVVaŠ SR – Návrat do škôl 2021 (aktualizovaný od 10.05.2021), Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR zo dňa 12.4.2021 s platnosťou od 12.04.2021 v rámci núdzového stavu v SR, ako aj v rámci zákazu vychádzania je odborná činnosť a starostlivosť v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP Rožňava z dôvodu poskytnutia odbornej starostlivosti na základe doručenej žiadosti o odbornú činnosti zákonného zástupcu/klienta/školy realizovaná prezenčnou – individuálnou formou (za dodržania všetkých protipandem. opatrení) v ostatných prípadoch prevažne dištančnou formou (elektronicky/telefonicky) bez priameho (osobného kontaktu) odborných zamestnancov s klientom.


Odborní zamestnanci CPPPaP v dotknutom čase vykonávajú činnosti, ktoré im aktuálna situácia umožňuje, na základe organizácie práce určenej riaditeľom príslušného školského zariadenia.

Vážení klienti, rodičia, pedagógovia v záujme ochrany zdravia Vás, Vašich detí aj našich zamestnancov v prípade Vašej požiadavky sme tu pre Vás v štandardnom pracovnom režime v pracovných dňoch (pondelok – piatok)
v čase od 7:30 do 15:30 hod:

na tel. čísle: 0950 398 966 alebo +421 58 488 70 60

alebo prostredníctvom e-mailového kontaktu
e-mail:

alebo mailových kontaktov priamo na odborných zamestnancov uvedených na tejto webovej stránke v sekci Kontakty.

Odborné vyšetrenia a aktivity, kt. nie je možné podľa aktuálnej situácie realizovať (napr. na školách) budeme realizovať v náhradných termínoch, po odvolaní preventívnych epidemiologických opatrení.

Ďakujeme za porozumenie.

V Rožňave, 03.05.2021 PhDr. Peter Lőrincz, poverený vedením CPPPaP

Prejsť na začiatok