Metodické materiály pre školy a školské zariadenia – Štátna školská inšpekcia

Štátna školská inšpekcia zverejňuje pre potreby škôl a školských zariadení metodické materiály. Materiály budú priebežne aktualizované a dopĺňané aj na základe podnetov a požiadaviek škôl a školských zariadení.

Materiály sú rozdelené na Všeobecné metodické materiály a v ďalších častiach sú spracované podľa stupňa vzdelávania a zamerania na materiály pre materské školy, základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, základné umelecké školy a školy pre žiakov so ŠVVP a školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

Metodické materiály sú dostupné tu: https://www.ssi.sk/metodicke-materialy-pre-skoly/

Prejsť na začiatok