Asistenti učiteľa 2022 (Zber údajov)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky môže prideliť z kapitoly MŠVVaŠ SR na žiadosť zriaďovateľa školy finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 4a v súlade s § 6 a § 6a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a smernice č. 55/2021, o postupe pri predkladaní požiadaviek na osobné náklady AU pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

MŠVVaŠ SR prideľuje jednotlivým zriaďovateľom škôl finančné prostriedky na osobné náklady AU prostredníctvom regionálnych úradov školskej správy (ďalej len „RÚŠS“) v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu.

V máji 2022 sa uskutoční zber údajov o AU prostredníctvom webovej aplikácie „Zber údajov o asistentoch učiteľa“. Údaje budú slúžiť pre pridelenie finančných prostriedkov na AU od septembra 2022 pre školský rok 2022/2023.

  • Školy s právnou subjektivitou do 24. 5. 2022 vytvoria protokol a odovzdajú ho zriaďovateľovi.
  • Školy bez právnej subjektivity odovzdajú údaje zriaďovateľovi; údaje za školy bez právnej subjektivity zadávajú zriaďovatelia; do 24. 5. 2022 vytvoria protokol.
  • Zriaďovatelia do 31. 5. 2022 vytvoria protokol zriaďovateľa a odovzdajú ho na RÚŠS spolu s protokolmi za školy.
  • RÚŠS do 8. 6. 2022 vytvoria protokol všetkých zriaďovateľov kraja a odovzdajú ho na MŠVVaŠ SR.

Pri zadávaní údajov odporúčame podrobne preštudovať „Príručku k zberu údajov o AU“ pre rok 2022 a „Pokyny k vypĺňaniu údajov vo formulároch AU“, ktoré slúžia ako manuál k elektronickému zberu a správnemu vypĺňaniu údajov.

Škola po vyplnení údajov o AU vo formulároch prostredníctvom webovej aplikácie vytlačí protokol a predkladá ho svojmu zriaďovateľovi spolu s kópiami odporúčaní z poradenských zariadení (CPPPaP alebo CŠPP) k prideleniu AU.

Zriaďovateľ predkladá na príslušný RÚŠS súhrnný protokol za zriaďovateľa spolu s protokolmi škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a kópiami odporúčaní poradenských zariadení k prideleniu AU, ktoré im odovzdali školy. RÚŠS predkladá MŠVVaŠ SR sumárny protokol za celý príslušný kraj pozostávajúci z protokolov za školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a protokolov za zriaďovateľov v jeho územnej pôsobnosti.

viac informácií tu: Zber údajov o asistentoch učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením – máj 2022

Prejsť na začiatok