Klbko podpory – informácia pre školy.

Vážené pani riaditeľky, Vážení páni riaditelia základných a stredných škôl,

v mene Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Rožňave by sme vás radi informovali,

že sa nášmu CPPPaP podarilo úspešne zapojiť do grantovej výzvy https://nadacia.kooperativa.sk/tema/grantovy-program-deti-v-bezpeci/ podporenej Nadáciou pre deti Slovenska „Deti v bezpečí“ zameranej na podporu duševného zdravia žiakov a mladých ľudí formou nami vytvoreného projektu „Klbko podpory“.

Projektom „Klbko podpory“ by sme chceli reagovať na dlhodobo nepriaznivý vplyv pandemickej situácie na psychické zdravie žiakov a mladých ľudí prostredníctvom komplexnej a cielenej intervencie.

V rámci projektu budeme postupne zapájať do spolupráce jednotlivé základné a stredné školy v okrese Rožňava a to formou:

  • iniciovania spolupráce so školskými podpornými tímami (resp. ich členmi) za účelom odborného zosieťovania regiónu pre podporu duševného zdravia žiakov,
  • s tým súvisiacej realizácie vzdelávacích aktivít pre členov školských podporných tímov v oblasti podpory duševného zdravia a psychickej odolnosti žiakov a mladých ľudí,
  • mapovania potrieb žiakov a identifikácie ohrozených žiakov prostredníctvom skríningov, následnej intervencie pre rizikové triedne kolektívy formou poradenstva a rozvojových programov,
  • mapovania potrieb učiteľov,
  • zapojením rovesníckych – peer aktivistov do procesu znižovania negatívnych sociálnych javov na školách.

Doba realizácie projektu je naplánovaná od decembra 2021 do augusta roku 2022.

K realizácií projektu by sme od vás potrebovali nahlásenie členov školských podporných tímov (resp. jedného člena, ktorý bude v projekte zastupovať váš školský podporný tím) prostredníctvom vyplnenia Google formulára

Nahláseného člena podporného tímu Vašej školy budeme následne kontaktovať s podrobnejšími informáciami.

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí.
Klbko podpory – informácia pre školy.
Prejsť na začiatok