Klbko podpory – informácia pre školy.

Vážené pani riaditeľky, Vážení páni riaditelia základných a stredných škôl,

v mene Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Rožňave by sme vás radi informovali,

že sa nášmu CPPPaP podarilo úspešne zapojiť do grantovej výzvy https://nadacia.kooperativa.sk/tema/grantovy-program-deti-v-bezpeci/ podporenej Nadáciou pre deti Slovenska „Deti v bezpečí“ zameranej na podporu duševného zdravia žiakov a mladých ľudí formou nami vytvoreného projektu „Klbko podpory“.

Projektom „Klbko podpory“ by sme chceli reagovať na dlhodobo nepriaznivý vplyv pandemickej situácie na psychické zdravie žiakov a mladých ľudí prostredníctvom komplexnej a cielenej intervencie.

V rámci projektu budeme postupne zapájať do spolupráce jednotlivé základné a stredné školy v okrese Rožňava a to formou:

 • iniciovania spolupráce so školskými podpornými tímami (resp. ich členmi) za účelom odborného zosieťovania regiónu pre podporu duševného zdravia žiakov,
 • s tým súvisiacej realizácie vzdelávacích aktivít pre členov školských podporných tímov v oblasti podpory duševného zdravia a psychickej odolnosti žiakov a mladých ľudí,
 • mapovania potrieb žiakov a identifikácie ohrozených žiakov prostredníctvom skríningov, následnej intervencie pre rizikové triedne kolektívy formou poradenstva a rozvojových programov,
 • mapovania potrieb učiteľov,
 • zapojením rovesníckych – peer aktivistov do procesu znižovania negatívnych sociálnych javov na školách.

Doba realizácie projektu je naplánovaná od decembra 2021 do augusta roku 2022.

K realizácií projektu by sme od vás potrebovali nahlásenie členov školských podporných tímov (resp. jedného člena, ktorý bude v projekte zastupovať váš školský podporný tím) prostredníctvom vyplnenia Google formulára

Nahláseného člena podporného tímu Vašej školy budeme následne kontaktovať s podrobnejšími informáciami.

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí.

Klbko podpory

Centru pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Rožňave,
sa podarilo úspešne zapojiť do grantovej výzvy https://nadacia.kooperativa.sk/tema/grantovy-program-deti-v-bezpeci/podporenej Nadáciou pre deti Slovenska „Deti v bezpečí“ zameranej na podporu duševného zdravia žiakov a mladých ľudí formou nami vytvoreného projektu „Klbko podpory“.

Viac o výzve sa dočítate na stránke Nadácie pre deti Slovenska: Nadačné fondu Deti v bezpečí.

Zámerom projektu „Klbko podpory“ je najmä v súvislosti s dlhotrvajúcou pandemickou situáciou realizovať aktivity v oblasti duševného zdravia žiakov a mladých ľudí prostredníctvom intenzívnej a komplexnej intervencie.

V rámci projektu budú realizované aktivity:

 • skríningové mapovanie ohrozených žiakov na školách,
 • preventívne aktivity zamerané na zvyšovanie psychickej odolnosti,
 • individuálne a skupinové poradenstvo so žiakmi,
 • zavedenie nových foriem poradenstva pre rodičov, pedagogických pracovníkov a učiteľov.

Dôležitým aktérom spolupráce s CPPPaP Rožňava sa stávajú školské podporné a inkluzívne tímy, v rámci multidisciplinárneho prístupu aj ďalší externí odborníci.

Projektom „Klbko podpory“ tak chce CPPPaP Rožňava reagovať na dlhodobo nepriaznivý vplyv pandemickej situácie na psychické zdravie žiakov a mladých ľudí prostredníctvom komplexnej a cielenej intervencie.

V rámci projektu budeme postupne zapájať do spolupráce jednotlivé základné a stredné školy v okrese Rožňava a to formou:

 • iniciovania spolupráce so školskými podpornými tímami (resp. ich členmi) za účelom odborného zosieťovania regiónu pre podporu duševného zdravia žiakov,
 • s tým súvisiacej realizácie vzdelávacích aktivít pre členov školských podporných tímov v oblasti podpory duševného zdravia a psychickej odolnosti žiakov a mladých ľudí,
 • mapovania potrieb žiakov a identifikácie ohrozených žiakov prostredníctvom skríningov, následnej intervencie pre rizikové triedne kolektívy formou poradenstva a rozvojových programov,
 • mapovania potrieb učiteľov,
 • zapojením rovesníckych – Peer-aktivistov do procesu znižovania negatívnych sociálnych javov na školách.

Doba realizácie projektu je naplánovaná od decembra 2021 do augusta roku 2022.

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí.

NF Deti v bezpečí

Prejsť na začiatok