Opatrenia CPPPaP Rožňava v šk. roku 2021/2022 – COVID-19.

Ministerstvo školstva za účelom aj naďalej udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo „USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 A MIMORIADNEJ SITUÁCIE“, ktoré je platné po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie v čase, keď ŠKOLSKÝ SEMAFOR je pre zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pozastavený (viac informácií na stránke MŠVVaŠ SR).

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

Manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR je zjednodušená verzia manuálov z predchádzajúceho školského roka 2020/2021. Je platný pre všetky materské, základné a stredné školy, všetky typy špeciálnych škôl, odborné učilištia a praktické školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia (ŠKD, CVČ, ŠJ, VŠJ, ŠI, DC, RC, LVS, CPPPaP a CŠPP) bez ohľadu na zriaďovateľa.

Na základe uvedených podmienok Školského semaforu si riaditeľstvo CPPPaP Rožňava dovoľuje informovať širokú verejnosť a klientov CPPPaP Rožňava, že pri organizácia odbornej činnosti sa riadi aktuálne platnými epidemiologickými opatreniami pre okres Rožňava (COVID Automat, Školský semafor, Vyhlášky vlády SR, ÚVZ SR, opatreniami RÚVZ Rožňava a i.)

Poskytovanie odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení individuálnou/prezenčnou formou prebieha na základe doručenej žiadosti o odbornú činnosti zákonného zástupcu/klienta/školy realizované prezenčnou – individuálnou formou (za dodržania všetkých protipandem. opatrení) v ostatných prípadoch prevažne dištančnou formou (elektronicky/telefonicky) bez priameho (osobného kontaktu) odborných zamestnancov s klientom (t.j. v prípadoch kde nie je možné zvýšené protiepidemiologické opatrenia dodržať pristupuje CPPPaP Rožňava k realizácii dištančnou (elektronickou/telefonickou/e-mailovou) formou). [* opatrenia sú priebežne aktualizované].

S účinnosťou od 28.2.2022 sa prevádzka školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie uskutočňuje okrem rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti v priestoroch CPPPaP Rožňava aj odbornou činnosťou na školách a školských zariadeniach podľa doručených požiadaviek (s ohľadom na/a s dodržaním vš. protipand. opatrení).

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu CPPPaP Rožňava

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školského zariadenia – CPPPaP Rožňava. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.


Návštevník CPPPaP Rožňava môže vstúpiť len na základe predloženia a preukázazania sa „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka„.


Odborní zamestnanci CPPPaP v dotknutom čase vykonávajú činnosti, ktoré im aktuálna situácia umožňuje, na základe organizácie práce určenej riaditeľom príslušného školského zariadenia.

Vážení klienti, rodičia, pedagógovia v záujme ochrany zdravia Vás, Vašich detí aj našich zamestnancov v prípade Vašej požiadavky sme tu pre Vás v štandardnom pracovnom režime v pracovných dňoch (pondelok – piatok)
v čase od 7:30 do 15:30 hod:

na tel. čísle: 0950 398 966 alebo 058/ 488 70 60

alebo prostredníctvom e-mailového kontaktu
e-mail:

Užitočné odkazy:

Prejsť na začiatok