Vyhodnotenie a ukončenie rozvojového projektu „PSYCHOLOGICKÉ A ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ PORADENSTVO 2018“

CPPPaP v Rožňave v priebehu mesiacov august až december 2018 realizovalo projekt na základe Výzvy Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR  „PSYCHOLOGICKÉ A ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ PORADENSTVO 2018

Cieľom projektu bola príprava modelu zabezpečovania včasnej starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami v Rožňavskom okrese prostredníctvom skvalitňovania pedagogicko-psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva.

Cieľová skupina:

 • Odborní zamestnanci CPPPaP Rožňava – získali nástroje, ktoré im umožnia efektívnejšiu a včasnú diagnostiku detí a žiakov.
 • Detí s odkladom povinnej školskej dochádzky z dôvodu nerovnomerného vývinu a deficitov v rozvoji percepčne kognitívnych a percepčne motorických funkcií, s predpokladom na prítomnosť vývinových porúch učenia a ŠVVP v okrese Rožňava.
 • Pedagógovia materských škôl okresu Rožňava.
 • Rodičia zapojených detí –  individuálne a skupinové poradenstva v oblasti domácej starostlivosti o deti so ŠVVP

Čo sa vďaka projektu zmenilo?:

 • Zvýšila a zefektívnila sa príprava detí na školu, prehĺbila sa spolupráca s rodičmi zapojených detí v oblasti pedagogicko – psychologického poradenstva.
 • Pre deti s odkladom boli vytvorené podmienky na pravidelné stretávanie sa – zabezpečenie nového mimoškolského prostredia ako kompenzácia za odloženie povinnej školskej dochádzky.
 • Zvýšila sa informovanosť pedagogických zamestnancov MŠ.
 • Odborní zamestnanci CPPPaP Rožňava – získali najnovšie diagnostické nástroje, ktoré im umožnia efektívnejšiu a včasnú diagnostiku detí a žiakov a získali stimulačné pomôcky pre včasnú intervenciu.
 • Stimulačný program bol veľmi pozitívne hodnotený deťmi a rodičmi, zvlášť z dôvodu atraktívnosti používaných pomôcok a štruktúrovania stretnutí.

Aká je nadväznosť projektu na ďalšie aktivity?

 • Stimulačný program  bude súčasťou  ponukového listu pre ďalšie školské roky,
 • Príručka pre rodičov preškoláka bude využívaná aj v budúcnosti.
 • Psychologická, špeciálno-pedagogická diagnostika, komplexná starostlivosť o klientov pomocou novozískaných nástrojov;  používanie učebných pomôcok.
 • Realizácia metodicko – odborných stretnutí s pedagógmi MŠ s cieľom poskytnutia metodiky individualizovanej práce s deťmi.
Prejsť na začiatok