Oznam pre klientov a školy – činnosť CPPPaP od 01.03.2021 [aktualizované 29.03.2021]

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,
oznamuje, že v zmysle aktuálne platných protiepidemiologických opatrení dostupných na: https://korona.gov.sk, platného COVID automatu/regionálneho COVID-19 automatu, Uznesenia vlády SR Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19, Uznesenia vlády SR č. 123/2021 z 28.2.2021, VYHLÁŠKY Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Rožňava od 08.03.2021 (zverejnená vo Vestníku vlády Slovenskej republiky
čiastky 42 z 5.3.2021), Uznesenia č. 1 zo zasadnutia krízového štábu okresu Rožňava – OÚ Rožňava, Usmernenia MŠVVaŠ SR pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl (zo dňa 24.02.2021), Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR od 08.03.2021, Manuálu MŠVVaŠ SR – Návrat do škôl 2021 (aktualizovaný 08.03.2021), Usmernenia MŠVVaŠ SR pre riaditeľov a zriaďovateľov aktualizované k 8. 3. 2021, Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR s účinnosťou od 08.02.2021 (Číslo: 2021/10079:1-A1810), ako aj oznamu Mesta Rožňava o neobnovení prevádzky škôl a ŠZ si Vám z hľadiska organizácie odbornej činnosti a organizácie práce dovoľujem zaslať tieto usmernenia:

mimoriadne prerušuje prevádzku školského zariadenia – CPPPaP Rožňava od 1.3.2021

a zároveň

umožňuje
poskytovanie odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení v období od 01.03.2021 do 26.03.2021 dištančnou (elektronickou/telefonickou/e-mailovou) formou

Od 29.03.2021 je v nevyhnutných a akútnych prípadoch možné individuálne poskytnutie odbornej činnosti aj prezenčnou formou, za vopred dohodnutých podmienok s odborným zamestnancom CPPPaP Rožňava vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia.

Odôvodnenie: Vzhľadom na vyššie uvedené a na skutočnosti núdzového stavu na Slovensku, ktoré vyplývajú z protiepidemiologických opatrení, Uznesenia vlády SR a hygienických opatrení v okrese Rožňava VYHLÁŠKY Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Rožňava od 08.03.2021 (zverejnená vo Vestníku vlády Slovenskej republiky
čiastky 42 z 5.3.2021), Uznesenia č. 1 zo zasadnutia krízového štábu okresu Rožňava – OÚ Rožňava, Usmernenia MŠVVaŠ SR pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl (zo dňa 24.02.2021), Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR od 08.03.2021, Manuálu MŠVVaŠ SR – Návrat do škôl 2021 (aktualizovaný 08.03.2021), Usmernenia MŠVVaŠ SR pre riaditeľov a zriaďovateľov aktualizované k 8. 3. 2021, Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR s účinnosťou od 08.02.2021 (Číslo: 2021/10079:1-A1810) platných aj od 29.03.2021 v rámci núdzového stavu v SR, ako aj v rámci zákazu vychádzania je odborná činnosť a starostlivosť v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP Rožňava z dôvodu poskytnutia odbornej starostlivosti na základe doručenej žiadosti o odbornú činnosti zákonného zástupcu/klienta/školy realizovaná prevažne dištančnou formou (elektronicky/telefonicky) bez priameho (osobného kontaktu) odborných zamestnancov s klientom. V ojedinelých (akútnych) prípadoch prezenčnou individuálnou formou za dodržania všetkých protipandem. opatrení.


Odborní zamestnanci CPPPaP počas mimoriadneho prerušenia prevádzky CPPPaP v dotknutom čase vykonávajú činnosti, ktoré im aktuálna situácia umožňuje, na základe organizácie práce určenej riaditeľom príslušného školského zariadenia formou Home Office.

Vážení klienti, rodičia, pedagógovia v záujme ochrany zdravia Vás, Vašich detí aj našich zamestnancov v prípade naliehavej požiadavky sme tu pre Vás v pracovnom režime v pracovných dňoch (pondelok – piatok)
v čase od 7:30 do 15:30 hod:

na tel. čísle: 0950 398 966 alebo +421 58 488 70 60

alebo prostredníctvom e-mailového kontaktu
e-mail:

alebo mailových kontaktov priamo na odborných zamestnancov uvedených na tejto webovej stránke v sekci Kontakty.

Odborné vyšetrenia a aktivity, kt. nie je možné podľa aktuálnej situácie realizovať (narp. na školách) budeme realizovať v náhradných termínoch, po odvolaní preventívnych epidemiologických opatrení.

Ďakujeme za porozumenie.

V Rožňave, 01.03.2021 PhDr. Peter Lőrincz, poverený vedením CPPPaP

Prejsť na začiatok