Školský rok 2014/2015

Stretnutie peer aktivistov

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov SŠ na 5. záverečné stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2014/2015, spojené s odovzdávaním osvedčení, ktoré sa uskutoční 12.6.2015 (Piatok) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave.

 

Stretnutie peer aktivistov

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov ZŠ na 5. záverečné stretnutie Supervízneho rovesníckeho programu v školskom roku 2014/2015, spojené s odovzdávaním osvedčení, ktoré sa uskutoční 11.6.2015 (Štvrtok) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave.

 

Odborný seminár

Dňa 13. 5. 2015 o 9:00 sa v CPPPaP v Rožňave uskutoční odborný seminár na tému: Výchovné problémy v súčasnej rodine a škole. Seminár je určený pre koordinátorov prevencie základných a stredných škôl v okrese Rožňava. Program seminára TU.

 

Odborný seminár

Dňa 5. 5. 2015 o 9:00 sa v CPPPaP v Rožňave uskutoční odborný seminár na tému: Výchovné problémy v súčasnej rodine a škole. Seminár je určený pre výchovných poradcov základných a stredných škôl v okrese Rožňava. Program seminára TU.

 

Stretnutie peer aktivistov

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov SŠ na 4. stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2014/2015, ktoré sa uskutoční 17.4.2015 (Piatok) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave.

 

Stretnutie peer aktivistov

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov ZŠ na 4. stretnutie Supervízneho rovesníckeho programu v školskom roku 2014/2015, ktoré sa uskutoční 16.4.2015 (Štvrtok) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave.

 

Deň zdravia

Dňa 12. 3. 2014 sa odborní zamestnanci CPPPaP aktívne zúčastnili preventívnych aktivít v rámci Dňa zdravia, ktorý organizovala ZŠ na ulici Pionierov v Rožňave. Aktivity boli zamerané na zdravý životný štýl a sexualitu a boli určené pre žiakov II. stupňa. Celkovo sa na preventívnych aktivitách zúčastnilo 15 tried.

 

Stretnutie peer aktivistov

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov SŠ na 3. stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2014/2015, ktoré sa uskutoční 6.3.2015 (Piatok) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave.

 

Stretnutie peer aktivistov

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov ZŠ na 3. stretnutie Supervízneho rovesníckeho programu v školskom roku 2014/2015, ktoré sa uskutoční 5.3.2015 (Štvrtok) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave.

 

Národný projekt VÚDPaP

CPPPaP v Rožňave je zapojené do národného projektu – Kompexný poradenský systém prevencie

a ovplyvňovania sociálno-patoligických javov v školskom prostredí.

Informovaný súhlas rodiča s vyšetrením

 

Burza informácií

Zamestnanci CPPPaP v Rožňave sa dňa 28.10.2014 zúčastnili Burzy informácií v OKC Rožňava, kde mali aj svoje vlastné stanovište. Žiaci sa tu mohli informovať o činnosti CPPPaP a možnosti využitia ponúkaných služieb, najmä v oblasti poradenstva k profesijnému vývinu.

 

Ukončenie projektu Podáme ti ruku

Zamestnancom CPPPaP v Rožňave sa za rok realizácie projektu podarilo naplniť jeho cieľ:  Komplexným prístupom od vyhľadávania, identifikovania a intervencie skvalitniť prístup k deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

Pre pedagógov MŠ, ZŠ a SŠ sme pripravili odborné semináre. Spolu sa seminárov zúčastnilo 102 pedagógov. Dvaja odborní zamestnanci získali kompetencie na používanie diagnostickej a terapeutickej metódy „Deficity čiastkových funkcií“ a tým  zefektívniť diagnostiku a následnú nápravu porúch správania a učenia u detí  formou dlhodobejšieho tréningu.

Vytvorená diagnostická a terapeutická miestnosť ponúka nový pracovný  priestor pre diagnostikovanie, reedukáciu,  terapiu a relaxáciu, čím sa zvýšil komfort pre klientov a zároveň sa zlepšili pracovné podmienky pre odborných zamestnancov.  Toto bolo možné zrealizovať v rámci projektu „Podáme Ti ruku“ vďaka podpore z Charitatívneho fondu LION nadácie SOCIA z programu ING Šanca pre deti.

Fotogaléria miestnosti

 

Oznam

Pridaný Dotazník pre rodičov žiakov zo SZP a Hodnotenie dieťaťa navštevujúce nultý ročník, materiály sú dostupné na stiahnutie       v sekcii –  Pre školy

 

Oznam

Pridaný nový odkaz na ROCEPO – Rómske vzdelávacie centrum Prešov, kde sú dostupné aj príručky a metodické materiálny pre prácu s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Odkaz nájdete na pravej strane našej webovej stránky pod nadpisom „Odkazy“.

 

Oznam

Nové ponukové listy na šk. rok 2014/2015 nájdete v sekcii – Pre školy

Aktuálne rozdelenie škôl medzi odborných zamestnancov – psychológov dostupné

v sekcii– Pre školy

Aktuálny zoznam zamestnancov CPPPaP spolu s kontaktmi nájdete v sekcii – Kontakt

 

Pracovná porada

Dňa 24. 9. 2014 o 9:00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční pracovná porada koordinátorov prevencie základných a stredných škôl v okrese Rožňava.

 

Pracovná porada

Dňa 23. 9. 2014 o 9:00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční pracovná porada výchovných poradcov základných a stredných škôl v okrese Rožňava.

 

Prejsť na začiatok