Ponuka odborných činností pre ZŠ

Ponuka odborných činností pre základné školy v školskom roku 2022/2023

Psychologická diagnostika a poradenstvo

 1. pri vzdelávacích ťažkostiach:
  • žiaci s adaptačnými ťažkosťami,
  • žiaci učiaci sa pod svoje možnosti,
  • slabo prospievajúci žiaci,
  • nemotivovaní žiaci,
  • žiaci s vývinovými poruchami učenia,
  • nepozorní žiaci, neschopní sústrediť sa.
 2. pri výchovných ťažkostiach:
  • žiaci s poruchou aktivity a pozornosti,
  • žiaci s poruchou správania,
  • záškoláctvo.
 3. pri osobnostných a emocionálnych problémoch, konfliktoch s okolím (aj prostredníctvom sandplaying – terapeutického pieskoviska):
  • žiaci s disharmonickým osobnostným vývinom,
  • úzkostní žiaci,
  • nesmelí žiaci, so zníženou sebadôverou,
  • depresívni, utiahnutí žiaci,
  • žiaci s konfliktnými vzťahmi k svojmu okoliu.
 4. pri identifikácii intelektovo nadaných žiakov,
 5. pri osobnostnom rozvoji,
 6. z iných dôvodov podľa potreby.

Špeciálno-pedagogická diagnostika a poradenstvo

 1. Komplexné vyšetrenie ako východisko hľadania vhodných foriem pre vzdelávanie a výchovu žiaka:
  • s vývinovými poruchami učenia
  • s poruchami aktivity a pozornosti
  • zo sociálne znevýhodneného prostredia
  • so vzdelávacími ťažkosťami
 2. Posúdenie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.

(odporúčaný termín zasielania požiadaviek na psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie je najneskôr do 31.5.2023).

Špeciálno-pedagogická reedukácia cielená na žiakov:

 1. s nerovnomerným a zaostávajúcim vývinom
 2. vývinovými poruchami učenia
 3. s poruchami aktivity a pozornosti
 4. zo sociálne znevýhodneného prostredia
Skríningové a depistážne techniky:
 1. Depistáž symptómov vývinových porúch učenia (1., 2. ročník ZŠ).
 2. Skríning školských prejavov žiakov s cieľom odhalenia rizikových faktorov vedúcich ku školskému neúspechu.
 3. Skríning negatívnych javov v správaní žiakov a príznaky šikanovania a kyberšikanovania v triednom kolektíve.
 4. Skríning emocionálneho prežívania s cieľom identifikovania rizikových a ohrozených žiakov.
Sociálno-pedagogická diagnostika, poradenstvo a intervencia
 1. pri optimalizácií sociálnych vzťahov v triednom kolektíve.
 2. žiakom ohrozeným sociálno-patologickými javmi,
 3. pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
 4. realizácia prieskumov v oblasti sociálnej patológie.

Preventívne programy v prostredí ZŠ

 1. Výcvik peer aktivistov – príprava rovesníckych realizátorov primárnej prevencie – žiaci 6.- 7. ročníkov ZŠ (tercie osemročných gymnázií) – aj on-line.
 2. Supervízny  výcvik peer aktivistov  – supervízia vyškoleným rovesníkom,  pomoc pri zapájaní rovesníkov do prevencie, usmerňovanie  k samostatnému protidrogovému správaniu a rozhodovaniu (vrátane  praktickej preventívnej činnosti v prostredí ZŠ). 
 3. Program rozvoja sociálnych zručností žiaka  zameraný na rozvoj sociálnych zručností  s cieľom podpory duševného zdravia  
 4. Optimalizácia/korekcia sociálnych vzťahov v triednom kolektíve – skupinová práca zameraná na analýzu sociálnej interakcie s  následnou intervenciu v oblasti sociálnych vzťahov  (primárna, sekundárna prevencia).
 5. Selektívna prevencia šikanovania, so zameraním na skupinovú prácu s problémovým triednym kolektívom.
 6. Preventívny program „Nauč sa zvládať problémy“ zameraný na posilnenie psychickej odolnosti žiakov.

Preventívno-výchovná činnosť pre žiakov I. stupňa (v prostredí ZŠ)

 1. Aktivity zamerané na podporu zdravého životného štýlu. 
 2. Aktivity zamerané na emocionálny rozvoj a podporu duševného zdravia.
 3. Aktivity zamerané na podporu spolupracujúceho správania a optimalizáciu vzťahov v triednom kolektíve, prevencia šikanovania. 
 4. Aktivity zamerané na bezpečné používanie internetu – počítačové hry, sociálne siete.

Preventívno-výchovná činnosť pre žiakov II. stupňa (v prostredí ZŠ)

 1. Aktivity zamerané na podporu duševného zdravia, psychickej odolnosti (zvládanie stresu a záťažových situácií).
 2. Aktivity zamerané na primárnu prevenciu drogových závislosti, zvýšenie informovanosti o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych a dopingových látok.
 3. Aktivity zamerané na prevenciu šikanovania, so zameraním na zlepšenie sociálnej interakcie v triednom kolektíve.
 4. Aktivity zamerané na bezpečné správanie sa na internete a prevenciu kyberšikanovania.
 5. Aktivity zamerané na efektívne učenie sa a podporu motivácie k učeniu.
 6. Aktivity zamerané na adaptáciu na nové školské prostredie, cielené pre triedne kolektívy 5. ročníkov, resp. pre kolektívy, ktoré sa zlúčili.
 7. Aktivity zamerané na predchádzanie porúch príjmu potravy a prevenciu sebapoškodzovania.
 8. Aktivity zamerané na predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi.
 9. Aktivity zamerané na ochranu ľudských práv, predchádzanie všetkým formám intolerancie a násilia, formám radikalizácie a extrémizmu.
 10. Stretnutia zamerané na spríjemnenie cesty dospievania s cieľom vytvárania zodpovedných vzťahov k sebe, priateľom, partnerom.

*pozn.: aktivity v prípade potreby a po dohode so ZŠ možné realizovať aj on-line formou.

Kariérové poradenstvo

 1. Skríning profesijných preferencií žiakov za účelom identifikácie žiakov s ťažkosťami v rozhodovaní pri voľbe štúdia a povolania
 2. Individuálna alebo skupinová forma diagnostickej činnosti, informačnej a konzultačnej činnosti a poradenstvo v oblasti kariérového vývinu (profesijnej orientácie a vývinu):
  • pre nerozhodných a profesijne nevyhranených žiakov,
  • pre žiakov potrebujúcich uistiť sa o správnosti svojej kariérovej voľby.
 3. Skupinové jednorázové aktivity alebo komplexný zážitkový program so žiakmi s cieľom rozvíjať sebapoznanie a kariérové kompetencie.
 4. Podpora a spolupráca s kariérovým tímom ZŠ – pracovné stretnutia, konzultácie.

(odporúčaný termín zasielania požiadaviek na diagnostiku a poradenstvo k profesijnému vývinu je pre 9. ročníky do 14.10.2022, pre 8. ročníky do 14.4.2023).

Skupinová krízová intervencia na školách

 1. Práca s kolektívom triedy a pedagógmi v prípade krízy – prírodná katastrofa, automobilová nehoda, choroba, únos, útok, zabitie, smrť;
 2. Práca s kolektívom triedy a pedagógmi v prípade samovražedného zámeru a pri samovražednom pokuse.

Ďalšia odborná činnosť

 • poradenská, metodická a informačná pomoc pre pedagógov a rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania, realizácia prednášok, seminárov/webinárov a workshopov na témy/okruhy:
  • psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenia – vysvetlenie jednotlivých odborných termínov, správy z vyšetrení, postupy práce s takýmito žiakmi, IVP, hodnotenie a klasifikácia,
  • výchova a vzdelávanie žiakov s vývinovými poruchami učenia, s poruchami aktivity a pozornosti a s poruchami správania,
  • výchova a vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
  • univerzálna a selektívna prevencia sociálnej patológie a iné podľa požiadaviek škôl,
  • poskytovanie odborných služieb v oblasti prevencie a prípadnej intervencie v prípadoch násilia na deťoch a syndrómu CAN.
 • účasť na konziliárnych stretnutiach, rodičovských združeniach podľa konkrétnych požiadaviek jednotlivých škôl (diskusné príspevky a metodické usmernenia týkajúce sa psychologickej, špeciálno-pedagogickej a sociálno-pedagogickej tematiky).
 • metodická pomoc a podpora pre vedenie školy, triednych učiteľov a členov školských podporných tímov – školských psychológov, sociálnych pedagógov, školských špeciálnych pedagógov, výchovných poradcov, kariérových poradcov, školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní.
Prejsť na začiatok