Ponuka odborných činností pre ZŠ

Ponuka odborných činností pre základné školy v školskom roku 2023/2024

Psychologická diagnostika a poradenstvo

 1. pri vzdelávacích ťažkostiach: 
 • žiaci s adaptačnými ťažkosťami, 
 • žiaci učiaci sa pod svoje možnosti, 
 • slabo prospievajúci žiaci, 
 • nemotivovaní žiaci, 
 • žiaci s vývinovými poruchami učenia, 
 • nepozorní žiaci, neschopní sústrediť sa. 
 1. pri výchovných ťažkostiach a ťažkostiach v správaní, 
 1. pri osobnostných a emocionálnych problémoch, konfliktoch s okolím: 
 • žiaci s disharmonickým osobnostným vývinom, 
 • úzkostní žiaci, depresívni, utiahnutí žiaci, 
 • nesmelí žiaci, so zníženou sebadôverou, 
 • žiaci s konfliktnými vzťahmi k svojmu okoliu. 
 1. pri žiakoch so zdravotným znevýhodnením: 
 • žiaci so zdravotným postihnutím,  
 • žiaci chorí alebo zdravotne oslabení,
 • žiaci s vývinovými poruchami,  
 • žiaci s poruchou správania,  
 1. pri žiakoch zo SZP,  
 1. pri identifikácii intelektovo nadaných žiakov, vrátane rediagnostiky, 
 1. pri osobnostnom rozvoji, 
 1. z iných dôvodov podľa potreby

Špeciálno-pedagogická diagnostika a poradenstvo

 1. Komplexné vyšetrenie ako východisko hľadania vhodných foriem pre vzdelávanie a výchovu žiaka:
  • so zdravotným znevýhodnením:
   • žiaci so zdravotným postihnutím
   • žiaci chorí alebo zdravotne oslabení,
   • žiaci s vývinovými poruchami,
   • žiaci s poruchou správania
  • zo sociálne znevýhodneného prostredia
  • so vzdelávacími ťažkosťami
 2. Posúdenie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.

(odporúčaný termín zasielania požiadaviek na psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie je najneskôr do 31.5.2024).

Špeciálno-pedagogická reedukácia cielená na žiakov:

 1. so zdravotným postihnutím 
 2. s nerovnomerným a zaostávajúcim vývinom 
 3. s čiastkovými vývinovými deficitmi v spracovávaní informácií 
 4. s vývinovými poruchami učenia 
 5. s poruchami aktivity a pozornosti 
 6. zo sociálne znevýhodneného prostredia 
Skríningové a depistážne techniky:
 1. Depistáž symptómov vývinových porúch učenia (1., 2. ročník ZŠ). 
 2. Skríning školských prejavov žiakov s cieľom odhalenia rizikových faktorov vedúcich ku školskému neúspechu.  
 3. Skríning negatívnych javov v správaní žiakov a príznaky šikanovania a kyberšikanovania v triednom kolektíve.  
 4. Skríning interpersonálnej tolerancie. 
 5. Skríning emocionálneho prežívania s cieľom identifikovania rizikových a ohrozených žiakov. 
 6. Skríning zameraný na používanie internetu a hranie hier. 
Logopedická diagnostika, poradenstvo, intervencia  
 • Logopedická osveta  – metodické materiály k logopedickým témam – webstránka  CPP,  účasť na rodičovských združeniach. 
 • Logopedická prevencia – logopedická depistáž v 1.ročníku ZŠ.  
 • Logopedické poradenstvo – edukácia  rodičov, poradenstvo pre pedagogických zamestnancov ZŠ, aj iným odborným zamestnancom (členom školských podporných tímov)  formou konzultácií, worskshopov Téma: Žiak s NKS na 1.stupni ZŠ.  
 • Logopedická diagnostika – Zhodnotenie všetkých jazykových rovín s primárnym zameraním na uvedené druhy NKS (vývinová jazyková porucha, narušenie zvukovej roviny reči, poruchy učenia – dyslexia, dysortografia, NKS u osôb s poruchami sluchu, teleným postihnutím, zrakovým postihnutím, viacnásobným postihnutím, autizmom, s mentálnym postihnutím)  od raného veku až po ukončenie prípravy na výkon povolania.  Podľa dopytu venovať sa aj diagnostike detí pri zaraďovaní detí do úvodných ročníkov pre NKS v ZŠ v spolupráci so psychológmi CPP. 
 • Logopedická intervencia –  podľa odporúčaní logopéda a individuálnych schopností dieťaťa v priebežných mesačných intervaloch. 

Sociálno-pedagogická diagnostika, poradenstvo a intervencia
 1. pri optimalizácií sociálnych vzťahov v triednom kolektíve.
 2. žiakom ohrozeným sociálno-patologickými javmi,
 3. realizácia prieskumov v oblasti sociálnej patológie.

Preventívne programy v prostredí ZŠ

 1. Výcvik peer aktivistov – príprava rovesníckych realizátorov primárnej prevencie – žiaci 6.- 7. ročníkov ZŠ (tercie osemročných gymnázií) - aj on-line. 
 2. Supervízny  výcvik peer aktivistov  – supervízia vyškoleným rovesníkom,  pomoc pri zapájaní rovesníkov do prevencie, usmerňovanie  k samostatnému protidrogovému správaniu a rozhodovaniu (vrátane  praktickej preventívnej činnosti v prostredí ZŠ).  
 3. Program rozvoja sociálnych zručností žiaka  zameraný na rozvoj sociálnych zručností  s cieľom podpory duševného zdravia   
 4. Optimalizácia/korekcia sociálnych vzťahov v triednom kolektíve – skupinová práca zameraná na analýzu sociálnej interakcie s  následnou intervenciu v oblasti sociálnych vzťahov  (primárna, sekundárna prevencia). 
 5. Selektívna prevencia šikanovania, so zameraním na skupinovú prácu s problémovým triednym kolektívom. 
 6. Program „Cesta“ zameraný na „naštartovanie“ sebauvedomovacích procesov a procesov emocionálneho dozrievania tak, aby dospievajúci mladý človek dokázal preklenúť zložité životné obdobia svojho vlastného dospievania – vhodné pre žiakov II. stupňa. 

Rozvojové/stimulačné skupinové aktivity a programy 

 1. Skupinové aktivity zamerané na rozvoj kognitívnych schopností u žiakov zo SZP (1, 2. ročník). 

Preventívno-výchovná činnosť pre žiakov I. stupňa (v prostredí ZŠ)

 1. Aktivity zamerané na podporu zdravého životného štýlu. 
 2. Aktivity zamerané na emocionálny rozvoj a podporu psychickej odolnosti. 
 3. Aktivity zamerané na podporu spolupracujúceho správania a optimalizáciu vzťahov v triednom kolektíve, prevencia šikanovania. 
 4. Aktivity zamerané na bezpečné používanie internetu – počítačové hry, sociálne siete.

Preventívno-výchovná činnosť pre žiakov II. stupňa (v prostredí ZŠ)

 1. Aktivity zamerané na podporu duševného zdravia, psychickej odolnosti (zvládanie stresu a záťažových situácií).
 2. Aktivity zamerané na primárnu prevenciu drogových závislosti, zvýšenie informovanosti o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych a dopingových látok.
 3. Aktivity zamerané na prevenciu šikanovania, so zameraním na zlepšenie sociálnej interakcie v triednom kolektíve.
 4. Aktivity zamerané na bezpečné správanie sa na internete a prevenciu kyberšikanovania.
 5. Aktivity zamerané na efektívne učenie sa a podporu motivácie k učeniu.
 6. Aktivity zamerané na adaptáciu na nové školské prostredie, cielené pre triedne kolektívy 5. ročníkov, resp. pre kolektívy, ktoré sa zlúčili.
 7. Aktivity zamerané na predchádzanie porúch príjmu potravy a prevenciu sebapoškodzovania.
 8. Aktivity zamerané na predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi.
 9. Aktivity zamerané na ochranu ľudských práv, predchádzanie všetkým formám intolerancie a násilia, formám radikalizácie a extrémizmu.
 10. Stretnutia zamerané na spríjemnenie cesty dospievania s cieľom vytvárania zodpovedných vzťahov k sebe, priateľom, partnerom.

*pozn.: aktivity v prípade potreby a po dohode so ZŠ možné realizovať aj on-line formou.

Kariérové poradenstvo

 1. Skríning profesijných preferencií žiakov za účelom identifikácie žiakov s ťažkosťami v rozhodovaní pri voľbe štúdia a povolania (8. a 9. roč.)
 1. Skríningový dotazník pre žiakov 5. roč. ZŠ pri prestupe na 8-ročné gymnázium  
 1. Individuálna alebo skupinová forma diagnostickej činnosti a následnej informačnej a konzultačnej činnosti príp. poradenstva v oblasti kariérového vývinu (profesijnej orientácie a vývinu – 8. a 9. roč.): 
 • pre nerozhodných a profesijne nevyhranených žiakov, 
 • pre žiakov potrebujúcich uistiť sa o správnosti svojej kariérovej voľby. 
 1. Skupinové jednorazové aktivity  so žiakmi s cieľom rozvíjať zručnosti pre riadenie kariéry: 
 • Sebaexplorácia:
  • Silné stránky (7. roč.) 
  • Záujmy (7. roč.) 
  • Hodnoty (7. roč.) 
  • Schopnosť sebareflexie (7., 8. a 9. roč.) 
  • Stanovenie cieľov (8. a 9. roč.) 
  • Identifikácia individuálnych zdrojov (8. a 9. roč.) 
 • Kariérová explorácia
  • Pochopenie zákonitostí a požiadaviek vonkajšieho sveta a sveta práce (8. a 9. roč.)
 • Riadenie vlastnej profesijnej a vzdelávacej dráhy a kontinuálne utváranie svojho života (8. a 9. roč.) 
 1. Skupinový komplexný zážitkový program s cieľom rozvíjať sebapoznanie a kariérové kompetencie žiakov (8. a 9. roč.).
 1. Príspevok na rodičovskom združení “Vplyv rodičovskej role na zvyšovanie kariérových kompetencií žiakov” (pre rodičov žiakov 7. alebo 8. roč.) 
 1. Podpora a spolupráca s kariérovým tímom ZŠ – pracovné stretnutia, konzultácie, odborno-metodické usmerňovanie. 

(odporúčaný termín zasielania požiadaviek na diagnostiku a poradenstvo k profesijnému vývinu je pre 9. ročníky do 13.10.2023, pre 8. ročníky do 12.4.2023).

Skupinová krízová intervencia na školách

 1. Práca s kolektívom triedy a pedagógmi v prípade krízy – prírodná katastrofa, automobilová nehoda, choroba, únos, útok, zabitie, smrť;
 2. Práca s kolektívom triedy a pedagógmi v prípade samovražedného zámeru a pri samovražednom pokuse.

Ďalšia odborná činnosť

 • poradenská, metodická a informačná pomoc pre pedagógov a rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania, realizácia prednášok, seminárov/webinárov a workshopov na témy/okruhy:
  • psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenia – vysvetlenie jednotlivých odborných termínov, správy z vyšetrení, postupy práce s takýmito žiakmi, IVP, hodnotenie a klasifikácia,
  • výchova a vzdelávanie žiakov s vývinovými poruchami učenia, s poruchami aktivity a pozornosti a s poruchami správania,
  • výchova a vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
  • univerzálna a selektívna prevencia sociálnej patológie a iné podľa požiadaviek škôl,
  • poskytovanie odborných služieb v oblasti prevencie a prípadnej intervencie v prípadoch násilia na deťoch a syndrómu CAN.
 • účasť na konziliárnych stretnutiach, rodičovských združeniach podľa konkrétnych požiadaviek jednotlivých škôl (diskusné príspevky a metodické usmernenia týkajúce sa psychologickej, špeciálno-pedagogickej a sociálno-pedagogickej tematiky).
 • metodická pomoc a podpora pre vedenie školy, triednych učiteľov a členov školských podporných tímov – školských psychológov, sociálnych pedagógov, školských špeciálnych pedagógov, výchovných poradcov, kariérových poradcov, školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní.
Prejsť na začiatok