Ponuka odborných činností pre SŠ

Ponuka odborných činností pre stredné školy v školskom roku 2023/2024.

Psychologická diagnostika a poradenstvo

 1. pri vzdelávacích ťažkostiach: 
 • žiaci s adaptačnými ťažkosťami, 
 • žiaci učiaci sa pod svoje možnosti, 
 • slabo prospievajúci žiaci, 
 • nemotivovaní žiaci, 
 • žiaci s vývinovými poruchami učenia, 
 • nepozorní žiaci, neschopní sústrediť sa. 
 1. pri výchovných ťažkostiach a ťažkostiach v správaní, 
 1. pri osobnostných a emocionálnych problémoch, konfliktoch s okolím: 
 • žiaci s disharmonickým osobnostným vývinom, 
 • úzkostní žiaci, depresívni, utiahnutí žiaci, 
 • nesmelí žiaci, so zníženou sebadôverou, 
 • žiaci s konfliktnými vzťahmi k svojmu okoliu. 
 1. pri žiakoch so zdravotným znevýhodnením: 
 • žiaci so zdravotným postihnutím, 
 • žiaci chorí alebo zdravotne oslabení,  
 • žiaci s vývinovými poruchami,  
 • žiaci s poruchou správania,  
 1. pri žiakoch zo SZP,  
 1. pri identifikácii intelektovo nadaných žiakov, vrátane rediagnostiky, 
 1. pri osobnostnom rozvoji, 
 1. z iných dôvodov podľa potreby. 

Špeciálno-pedagogická diagnostika a poradenstvo

 1. Komplexné vyšetrenie ako východisko hľadania vhodných foriem pre vzdelávanie a výchovu žiaka:
  • s vývinovými poruchami učenia,
  • s poruchami aktivity a pozornosti,
  • zo sociálne znevýhodneného prostredia,
  • so vzdelávacími ťažkosťami.
 2. Posúdenie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.

(Pri rediagnostike žiakov so ŠVVP vzdelávajúcich sa formou IVP na SŠ pre potreby ukončovania štúdia na SŠ/vykonanie maturitnej skúšky – žiaci 3. roč. SŠ) – odporúčaný termín zasielania žiadostí najneskôr do 31.5.2024).

Skríningové a depistážne techniky:

 1. Skríning negatívnych javov v správaní žiakov a príznaky šikanovania a kyberšikanovania v triednom kolektíve.  
 2. Skríning interpersonálnej tolerancie. 
 3. Skríning emocionálneho prežívania s cieľom identifikovania rizikových a ohrozených žiakov. 
 4. Skríning zameraný na používanie internetu a hranie hier 

Sociálno-pedagogická diagnostika, poradenstvo a intervencia

 1. pri optimalizácií sociálnych vzťahov v triednom kolektíve,
 2. žiakom ohrozeným sociálno-patologickými javmi, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 3. realizácia prieskumov v oblasti sociálnej patológie.

Preventívne programy v prostredí SŠ

 1. Výcvik peer aktivistov – príprava rovesníckych realizátorov primárnej prevencie drogových závislostí, žiakov 1.-2. ročníka SŠ (aj on-line). 
 2. Supervízny výcvik peer aktivistov – supervízia vyškoleným rovesníkom, pomoc pri zapájaní rovesníkov do prevencie, usmerňovanie k samostatnému protidrogovému správaniu a rozhodovaniu.
 3. Optimalizácia/korekcia sociálnych vzťahov v triednom kolektíve – skupinová práca zameraná na analýzu sociálnej interakcie s následnou intervenciu v oblasti sociálnych vzťahov.
 4. Program zameraný na rozvoj sociálnych zručností  s cieľom podpory duševného zdravia. 

Preventívno-výchovná činnosť v prostredí v SŠ

 1. Aktivity zamerané na podporu duševného zdravia, psychickej odolnosti (zvládanie stresu a záťažových situácií).
 2. Aktivity zamerané na prevenciu šikanovania, so zameraním na zlepšenie sociálnej interakcie v triednom kolektíve.
 3. Aktivity zamerané na primárnu prevenciu drogových závislosti, zvýšenie informovanosti o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych a dopingových látok.
 4. Aktivity zamerané na riziká používania internetu a mobilnej komunikácie, prevencia kyberšikanovania.
 5. Aktivity zamerané na adaptáciu na nové prostredie strednej školy.
 6. Aktivity zamerané na predchádzanie porúch príjmu potravy a prevenciu sebapoškodzovania.
 7. Aktivity zamerané na predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi, ochrana ľudských práv, predchádzanie všetkým formám intolerancie.
 8. Aktivity zamerané na efektívne učenie sa a podporu motivácie k učeniu.

*v prípade potreby a po dohode so SŠ aj on-line

Kariérové poradenstvo

 1. Realizácia skríningu v oblasti kariérových kompetencií žiakov:  
 • Skríning pri výbere maturitných predmetov/blokov – 2. ročníky gymnázia, 
 • Skríning profesijných preferencií žiakov za účelom identifikácie žiakov s ťažkosťami v rozhodovaní pri voľbe štúdia a povolania – 3.,4. ročníky  
 • Skríning potrieb žiakov pred vstupom do sveta práce – 4. ročníky (SZŠ, SOŠ) 
 1. Individuálna alebo skupinová forma diagnostickej činnosti a následnej informačnej a konzultačnej činnosti príp. poradenstva v oblasti kariérového vývinu (profesijnej orientácie a vývinu – 4. a 5. roč.): 
 • pre nerozhodných a profesijne nevyhranených žiakov,
 • pre žiakov potrebujúcich uistiť sa o správnosti svojej kariérovej voľby. 
 • Skupinové jednorazové aktivity  so žiakmi s cieľom rozvíjať zručnosti pre riadenie kariéry – podľa identifikovaných potrieb danej triedy v rámci skríningu 

(Odporúčaný termín zasielania požiadaviek na diagnostiku a poradenstvo k profesijnému vývinu je pre 2. a končiace ročníky do 20.10.2023, pre 3. ročníky do 12.4.2024).

Skupinová krízová intervencia na školách

 1. Práca s kolektívom triedy a pedagógmi v prípade krízy – prírodná katastrofa, automobilová nehoda, choroba, únos, útok, zabitie, smrť;
 2. Práca s kolektívom triedy a pedagógmi v prípade samovražedného zámeru a pri samovražednom.

Ďalšia odborná činnosť

 • poradenská, metodická a informačná pomoc pre pedagógov a rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania, realizácia prednášok, seminárov/webinárov a workshopov na témy/okruhy:
  • psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenia – vysvetlenie jednotlivých odborných termínov, správy z vyšetrení, IVP, hodnotenie a klasifikácia,
  • univerzálna a selektívna prevencia sociálnej patológie a iné, podľa dohody a požiadaviek škôl,
  • poskytovanie odborných služieb v oblasti prevencie a prípadnej intervencie v prípadoch násilia na deťoch a syndrómu CAN.
 • účasť na konziliárnych stretnutiach, rodičovských združeniach podľa konkrétnych požiadaviek jednotlivých škôl (diskusné príspevky a metodické usmernenia, týkajúce sa psychologickej, špeciálno-pedagogickej a sociálno-pedagogickej tematiky)
 • metodická pomoc a podpora pre vedenie školy, triednych učiteľov a členov školských podporných tímov – školských psychológov, sociálnych pedagógov, školských špeciálnych pedagógov, výchovných poradcov, kariérových poradcov, školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní.
Prejsť na začiatok