Stanovisko VÚDPaP a CPPPaP k premietaniu filmu “Kto je ďalší?” na základných a stredných školách.

Vážená pani riaditeľka/Vážený pán riaditeľ,

na základe Pedagogicko-organizačných pokynov na šk. rok 2019/2020 (POP 2019/2020), je odporúčané vopred si preveriť ponúkané preventívne aktivity a programy s cieľom predísť prípadnému nežiaducemu vplyvu laických a neodborných aktivít, ako aj škodlivému vplyvu kultov, siekt či extrémistických organizácií na deti a žiakov.

Vás CPPPaP Rožňava z dôvodu otvorenia diskusie o filme „Kto je ďalší?“ a rôznorodosti postojov k jeho filmovému spracovaniu a obsahu tém, Vás chceme požiadať, aby ste dané filmové dielo aktuálne nezaraďovali do výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov. Predmetné odporúčanie je v súlade s odporúčaniami CPPPaP Karpatská 8, Košice, ktoré je poverené orgánom miestnej štátnej správy v školstve metodickým usmerňovaním poradenských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti.

V súčasnej dobe prebieha opätovné odborné prehodnotenie filmu v gescii Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, Cyprichova 42 Bratislava, ktorý konštatuje:

„Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie konštatuje, že vo filme absentuje tzv. pozitívny jazyk, to znamená empatické formulácie, podporné vety, reflektujúce stav osôb, ktoré vo filme vystupujú. Film nenapĺňa základný edukatívny rozmer – edukáciu pozitívnym prístupom..“

Záverečné stanovisko VÚDPaP je dostupné tu: https://vudpap.sk/stanovisko-vudpap-k-premietaniu-filmu-kto-je-dalsi-na-zakladnych-skolach/

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Prejsť na začiatok