Vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním (MŠ; ZŠ; SŠ)

Štátny pedagogický ústav vypracoval vzdelávacie programy pre žiakov so ZZ a VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM platné od 1.9.2016 pre ZŠ a SŠ a od 1.9.2017 pre MŠ
Vzdelávacie programy sú zverejnené na stránke ŠPÚ – http://bit.ly/2w5v8mo

MŠVVaŠ SR v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydalo Dodatok č. 1, ktorým sa menia vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením pre základné vzdelávanie, schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 17. augusta 2018 pod číslom 2018/11398:1-10L0 s účinnosťou od 1. septembra 2018.
Dodatok MŠVVaŠ SR č. 2018/11398:1-10L0 je dostupný na stiahnutie: http://www.minedu.sk/data/att/13470.pdf

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo Dodatok č. 2, ktorým sa dopĺňajú vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním pre základné vzdelávanie pre účely školskej integrácie dňa 25. januára 2019 pod číslom 2019/6550:2-A1040 s účinnosťou od 1. februára 2019.
Dodatok č. 2 MŠVVaŠ SR (č. 2019/6550:2-A1040) upravuje využívanie individuálneho vzdelávacieho programu pri vzdelávaní žiakov formou školskej integrácie a využívanie správ z diagnostických vyšetrení z školských poradenských zariadení.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo Dodatok č.1, ktorým sa dopĺňajú vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie pre účely školskej integrácie dňa 30. októbra 2019 pod číslom 2019/16665:2-A1040 s účinnosťou od 1. februára 2020.
Dodatok č. 1 MŠVVaŠ SR (č. 2019/16665:2-A1040) upravuje využívanie individuálneho vzdelávacieho programu pri vzdelávaní detí formou školskej integrácie a využívanie správ z diagnostických vyšetrení z školských poradenských zariadení.

Viac informácii sa dočítate priamo na stránke Štátneho pedagogického ústavu: http://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/

Prejsť na začiatok