Logopedická prevencia, poradenstvo diagnostika a intervencia

Centrum poradenstva a prevencie Rožňava poskytuje komplexné logopedické služby pre všetky deti a žiakov a ich zákonných zástupcov, a materské a základné školy, ktoré navštevujú.

Logopedická činnosť v CPP Rožňava je zameraná:

 • Logopedickú osvetu v podobe:
  • metodických materiálov k logopedickej problematike a logopedickým témam (aj na našom webe, sociálnych sieťach CPP Rožňava),  
  • účasť na rodičovských združeniach v prostredí škôl,
  • edukačné materiály pre materské školy na vyžiadanie riaditeľov MŠ.
 • Logopedickú prevenciu:
  • logopedickú depistáž v materských školách ,
  • logopedická depistáž v základných školách (prevažne v 1.ročníkoch ZŠ) zameraná na podchytenie rizikovosť detí a žiakov z pohľadu prítomnosti možných porúch učenia, jazykových deficitov.
 • Logopedické poradenstvo zamerané na:
  • edukácia  rodičov,
  • poradenstvo pedagogickým zamestnancov (MŠ, ZŠ, SŠ, špeciálnych škôl) a odborným zamestnancom (psychológom, špeciálnym pedagógom, členom školských podporných tímov),
  • konzultácie, prednášky, workshopy.
 • Logopedickú diagnostiku:
  • diagnostika NKS (vývinová jazyková porucha, narušenie zvukovej roviny reči, poruchy plynulosti reči so začiatkom v detstve),
  • možnú prítomnosť porću učenia – dyslexia, dysortografia,
  • NKS u osôb s poruchami sluchu, telesným postihnutím, zrakovým postihnutím, viacnásobným postihnutím, autizmom, s mentálnym postihnutím) od raného veku až po ukončenie prípravy na výkon povolania.
 • Logopedickú intervenciu:
  • na podklade výsledkov logopedickej diagnostiky, realizovanú v priebežných týždňových až mesačných intervaloch (podľa odporúčaní logopéda a individuálnych schopností dieťaťa).
Prejsť na začiatok