Klbko podpory

Centru pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Rožňave,
sa podarilo úspešne zapojiť do grantovej výzvy https://nadacia.kooperativa.sk/tema/grantovy-program-deti-v-bezpeci/podporenej Nadáciou pre deti Slovenska „Deti v bezpečí“ zameranej na podporu duševného zdravia žiakov a mladých ľudí formou nami vytvoreného projektu „Klbko podpory“.

Viac o výzve sa dočítate na stránke Nadácie pre deti Slovenska: Nadačné fondu Deti v bezpečí.

Zámerom projektu „Klbko podpory“ je najmä v súvislosti s dlhotrvajúcou pandemickou situáciou realizovať aktivity v oblasti duševného zdravia žiakov a mladých ľudí prostredníctvom intenzívnej a komplexnej intervencie.

V rámci projektu budú realizované aktivity:

  • skríningové mapovanie ohrozených žiakov na školách,
  • preventívne aktivity zamerané na zvyšovanie psychickej odolnosti,
  • individuálne a skupinové poradenstvo so žiakmi,
  • zavedenie nových foriem poradenstva pre rodičov, pedagogických pracovníkov a učiteľov.

Dôležitým aktérom spolupráce s CPPPaP Rožňava sa stávajú školské podporné a inkluzívne tímy, v rámci multidisciplinárneho prístupu aj ďalší externí odborníci.

Projektom „Klbko podpory“ tak chce CPPPaP Rožňava reagovať na dlhodobo nepriaznivý vplyv pandemickej situácie na psychické zdravie žiakov a mladých ľudí prostredníctvom komplexnej a cielenej intervencie.

V rámci projektu budeme postupne zapájať do spolupráce jednotlivé základné a stredné školy v okrese Rožňava a to formou:

  • iniciovania spolupráce so školskými podpornými tímami (resp. ich členmi) za účelom odborného zosieťovania regiónu pre podporu duševného zdravia žiakov,
  • s tým súvisiacej realizácie vzdelávacích aktivít pre členov školských podporných tímov v oblasti podpory duševného zdravia a psychickej odolnosti žiakov a mladých ľudí,
  • mapovania potrieb žiakov a identifikácie ohrozených žiakov prostredníctvom skríningov, následnej intervencie pre rizikové triedne kolektívy formou poradenstva a rozvojových programov,
  • mapovania potrieb učiteľov,
  • zapojením rovesníckych – Peer-aktivistov do procesu znižovania negatívnych sociálnych javov na školách.

Doba realizácie projektu je naplánovaná od decembra 2021 do augusta roku 2022.

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí.

NF Deti v bezpečí
https://nadacia.kooperativa.sk/tema/grantovy-program-deti-v-bezpeci/
https://nadacia.kooperativa.sk/tema/grantovy-program-deti-v-bezpeci/

Prejsť na začiatok