Špeciálno-pedagogická diagnostika a poradenstvo

V súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní Centrum poradenstva a prevencie zabezpečuje odbornú špeciálno-pedagogickú starostlivosť o deti a žiakov:

 • so zdravotným znevýhodnením → s vývinovými poruchami, s poruchou správania
 • zo sociálne znevýhodneného prostredia

Špeciálno-pedagogická činnosť je zameraná najmä na:

 • špeciálno-pedagogické pôsobenie na zvyšovanie úrovne výchovného a vzdelávacieho prospievania detí špeciálno pedagogickými metódami, technikami a postupmi
 • používanie špeciálno-pedagogických diagnostických metód
 • špeciálno-pedagodické korektívne a reedukačné postupy

Špeciálno-pedagogická diagnostika a rediagnostika

 • zisťovanie úrovne vedomostí, poznávacích funkcií a učenia, úrovne motoriky, laterality, jazykových schopností, sociability a sebaobsluhy
 • komplexná sumarizácia – parciálnej odbornej diagnostiky (pedagogická, psychologická, sociálna a iná podľa aktuálnych potrieb klienta) v kontexte rodinnej a osobnej anamnézy
 • definovanie priorít, možností, foriem a metód výchovnej rehabilitácie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v rámci komplexnej rehabilitácie v úzkej spolupráci so všetkými zainteresovanými
 • participácia na riešení podmienok školského začlenenia a individuálnych odporúčaní

Špeciálno-pedagogická reedukácia

 • je špecifická pre konkrétneho klienta v rámci jeho komplexnej rehabilitácie, predpokladá intenzívnu a systematickú prácu nielen s klientom, ale aj s rodičmi a pedagógmi
 • pri vývinových poruchách učenia sa realizuje v zmysle reedukačných programov pre potreby konkrétneho klienta na základe komplexnej diagnostiky v kontexte procesu učenia
  • s cieľom stimulácie a eliminácie negatívneho dopadu špecifických oslabení na celkový vývin hlavne:
   • v oblasti reči – v porozumení, v spracovaní i vo vyjadrovaní
   • v pamäťových procesoch
   • v motorike – hrubá motorika, jemná motorika, grafomotorika, vizuomotorická koordinácia
   • v zmyslovom vnímaní – sluchové a zrakové vnímanie, vnímanie a orientácia v priestore, smere, čase a ďalšie schopnosti potrebné pre poznávanie a učenie
  • s cieľom rozvíjať a upevňovať správnu stratégiu čítania a písania, rozvíjať matematické zručnosti

Špeciálno-pedagogické poradenstvo

 • odborná, poradenská, metodická a informačná pomoc zákonným zástupcom a pedagogickým pracovníkom v oblasti výchovy a vzdelávania formou jednorázových konzultácií alebo dlhodobého poradenstva
 • podieľanie sa na dostatočnej informovanosti škôl k problematike individuálneho začlenenia, na požiadanie poskytovanie metodickej pomoci pri postupe vedeniu škôl
 • odborná metodická pomoc pri vypracovávaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovaní a prehodnocovaní školskej úspešnosti žiakov – vysvetlenie jednotlivých odborných termínov, výstupy z vyšetrení, postupy práce s deťmi, hodnotenie a klasifikácia, dokumentácia začlenených detí v bežných typoch ZŠ a SŠ a podobne
 • v spolupráci so psychológmi včasné vyhľadávanie rizikových detí predškolského a školského veku a následná realizácia intervenčných programov preventívno-stimulačného charakteru
 • prednáškové a vzdelávacie aktivity pre pedagógov i rodičov na základe požiadaviek
Prejsť na začiatok