Sociálno-pedagogická diagnostika, poradenstvo, prevencia a intervencia

Preventívno – výchovná činnosť

Realizovaná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní, a sprievodcom školským rokom.

 • Skupinová činnosť je zameraná na realizáciu univerzálnej a selektívnej prevencie sociálnej patológie v prostredí MŠ, ZŠ, SŠ v okrese Rožňava, zahrňuje aktivity jednorázové a pravidelne sa opakujúce
 • Individuálna činnosť s klientom – sociálna diagnostika, poradenstvo, intervencia

Činnosť úseku prevencie

Cieľom je realizácia systematickej a koordinovanej prevencie sociálno-patologických javov na základe potrieb žiakov a pedagógov materských škôl, základných škôl a stredných škôl v okrese Rožňava

Činnosť vo vzťahu k deťom MŠ

Realizácia preventívneho programu Aby sme si rozumeli

 • program je zameraný na skvalitnenie interakcie v predškolských zariadeniach, umožňujúci emocionálny, intelektuálny, sociálny a morálny rast dieťaťa

Realizácia preventívneho programu Smiať sa dovolené v MŠ

 • program je zameraný na posilňovanie zdravého psychického vývinu dieťaťa so zameraním na usmerňovanie agresivity a emocionálny rozvoj

Preventívna činnosť vo vzťahu k žiakom ZŠ a SŠ

Rovesnícky program

 • zameraný na prípravu rovesníckych realizátorov primárnej prevencie drogových závislostí

Supervízny rovesnícky program

 • zameraný na rozvoj sociálnych zručností a supervíziu rovesníckych realizátorov primárnej prevencie drogových závislostí, realizácia preventívnych aktivít rovesníkmi v prostredí ZŠ

Preventívno – výchovne aktivity  pre žiakov ZŠ

Prevencia závislosti

 • Správne rozhodnutie – aktivity s cieľom formovania zdravého životného štýlu, prevencia látkových závislosti
 • Počítač, televízor, mobil – kamarát či nepriateľ? – aktivity so zameraním na prevenciu nelátkových závislosti

Prevencia šikanovania

 • Bezpečná trieda pre každého – primárna prevencia šikanovania, so zameraním na zlepšenie sociálnej interakcie v triednom kolektíve
  cieľová skupina: každý kolektív, triedne kolektívy, ktoré sa zlúčili
 • Bezpečná trieda aj pre teba – selektívna prevencia šikanovania, so zameraním na skupinovú prácu s problémovým triednym kolektívom
  cieľová skupina: problémový triedny kolektív, so známkami šikanovania

Kompas

 • aktivity so zameraním na prevenciu intolerancie a rasizmu v súlade s výchovou k ľudským právam, program KOMPAS

Ľudská bytosť

 • predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi, ochrana ľudských práv

Zodpovednosť vo vzťahoch

 • stretnutia zamerané na spríjemnenie cesty dospievania s cieľom vytvárania zodpovedných vzťahov k sebe, priateľom, partnerom

Bezpečný vzťah

 • preventívne aktivity so zameraním na partnerstvo a sexualitu

Preventívna činnosť vo vzťahu k pedagógom

Pracovné stretnutia s koordinátormi prevencie

 • tematicky zamerané na informovanie o realizácii univerzálnej a selektívnej prevencie v školskom roku, zhodnotenie činnosti a prognózy práce v oblasti prevencie, sprostredkovanie odborných informácií z oblastí prevencie sociálno – patologických javov

Metodicko – odbornú činnosť pre učiteľov (prednášky, besedy, konzultácie, semináre)

 • tematicky zamerané na univerzálnu a selektívnu prevenciu sociálnej patológie
 • realizácia celoročne, na základe požiadaviek MŠ, ZŠ, SŠ

Preventívna činnosť vo vzťahu k rodičom

Informatívno – osvetová činnosť v oblasti prevencie sociálno–patologických javov, realizované na základe požiadaviek škôl, resp. ako súčasť projektov.

Sociálno-pedagogická diagnostika, poradenstvo a intervencia

 • pri optimalizácií sociálnych vzťahov v triednom kolektíve
 • žiakom ohrozeným sociálno–patologickými javmi, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Prejsť na začiatok