Školský rok 2019/2020

https://vudpap.sk/zmena-opatrenia-vynimka-poradenske-centra-strava-rehabilitacie/
https://vudpap.sk/metodicke-usmernenie-cpppap-a-cspp-v-oblasti-posudzovania-skolskej-pripravenosti-v-case-prerusenia-prevadzky-skolskych-zariadeni/

Vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním platné od 1.9.2017 a 1.9.2016 aj s Dodatkami MVVaŠ SR

Štátny pedagogický ústav vypracoval vzdelávacie programy pre žiakov so ZZ a VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo Dodatok č.1, ktorým sa dopĺňajú vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie pre účely školskej integrácie dňa 30. októbra 2019 pod číslom 2019/16665:2-A1040 s účinnosťou od 1. februára 2020. Dodatok č. 1 MŠVVaŠ SR (č. 2019/16665:2-A1040) upravuje využívanie individuálneho vzdelávacieho programu pri vzdelávaní detí formou školskej integrácie a využívanie správ z diagnostických vyšetrení z školských poradenských zariadení.

Pracovná porada

Dňa 5.11.2019 (utorok) o 9.00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční pracovná porada riaditeliek a pedagógov materských škol (MŠ) okresu Rožňava. Pozvánka a program pracovnej porady dostupné k stiahnutiu: Pozvánka MŠ 2019/2020

Pracovná porada

Dňa 3. 10. 2019 (štvrtok) o 9.00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční pracovná porada školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní, sociálnych pedagógov základných a stredných škôl v okrese Rožňava. Pozvánka a program pracovnej porady dostupné k stiahnutiu: TU.

Dňa 1. 10. 2019 (utorok) o 9.00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční odborný seminár VP, ŠP a ŠŠP základných a stredných škôl v okrese Rožňava. Pozvánka a program pracovnej porady dostupné k stiahnutiu: TU

Pedagogicko-organizačné pokyny

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo na svojom webovom sídle Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.septembra 2019. Dostupné na stiahnutie sú na priloženom link-u: POP 2019/2020. Viac informácií o POP 2019/2020 sa dočítate Pedagogicko-organizačné pokyny.

Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR k cieľovým skupinám v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP a CŠPP

Dňa 26.4.2019 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Metodické usmernenie školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie z dôvodu jasného vymedzenia zamerania na rozdielne cieľové skupiny centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie a centra špeciálno–pedagogického poradenstva v súlade so školským zákonom, v prospech klienta.

Celé znenie metodického usmernenia nájdete TU.

Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach

Ministerstvo školstva vydalo Smernicu č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach s účinnoťou od 1. septembra 2018. Zrušuje sa tak Metodické usmernenie č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevenciia riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach. Smernica č. 36/2018 je dostupná k stiahnutiu: http://www.minedu.sk/data/att/13481.pdf

Vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním platné od 1.9.2017 a 1.9.2016 aj s Dodatkami MVVaŠ SR

Štátny pedagogický ústav vypracoval vzdelávacie programy pre žiakov so ZZ a VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) schváliloDodatok č. 2, ktorým sa dopĺňajú vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním pre základné vzdelávanie pre účely školskej integráciedňa 25. januára 2019 pod číslom 2019/6550:2-A1040 s účinnosťou od 1. februára 2019.
Dodatok č. 2 MŠVVaŠ SR (č. 2019/6550:2-A1040) upravuje využívanie individuálneho vzdelávacieho programu pri vzdelávaní žiakov formou školskej integrácie a využívanie správ z diagnostických vyšetrení z školských poradenských zariadení.

Prejsť na začiatok