Školský rok 2018/2019

Pedagogicko-organizačné pokyny

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo na svojom webovom sídle Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.septembra 2019. Dostupné na stiahnutie sú na priloženom link-u: POP 2019/2020. Viac informácií o POP 2019/2020 sa dočítate Pedagogicko-organizačné pokyny.

Odborný seminár

Dňa 04. 06. 2019 (utorok) o 9.00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční odborný seminár VP základných a stredných škôl v okrese Rožňava. Pozvánka a program odb. seminára dostupné k stiahnutiu: TU

Workshop

Dňa 28. 05. 2019 (utorok) o 13.00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční workshop koordinátorov prevencie, sociálnych pedagógov a školských psychológov základných a stredných škôl v okrese Rožňava. Pozvánka a program workshopu dostupné k stiahnutiu: TU.

Supervízne stretnutie PEER aktivistov – žiakov základných škôl okresu Rožňava

Dňa 27.05.2019 (v pondelok) sa od 8.30 uskutoční Stretnutie supervízneho rovesníckeho programu žiakov ZŠ v školskom roku 2018/2019 v priestoroch CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.
Viac informácií o stretnutí. spolu s pozvánkou nájdete TU.

Stretnutie PEER aktivistov – žiakov základných škôl okresu Rožňava

Dňa 20.5.2018 (v pondelok) sa od 8.45 uskutoční 5. stretnutie rovesníckeho programu žiakov ZŠ v školskom roku 2018/2019 v priestoroch CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.
Viac informácií o stretnutí sa dočítate TU.

POZVÁNKA na seminár  – Deti predškolského veku ako obete násilia… 

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Odbor sociálnych vecí a rodiny – koordinátor ochrany detí pred násilím a Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Rožňave Vás dňa 16. 5. 2019 o 08:30 hod. pozývajú do Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, (ul. Lipová č. 3, Rožňava) na seminár:

„Deti predškolského veku ako obete násilia – ako odhaliť a ako riešiť násilie páchané na deťoch“

viac informácií sa dozviete TU. 

Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR k cieľovým skupinám v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP a CŠPP

Dňa 26.4.2019 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Metodické usmernenie školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie z dôvodu jasného vymedzenia zamerania na rozdielne cieľové skupiny centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie a centra špeciálno–pedagogického poradenstva v súlade so školským zákonom, v prospech klienta.

Celé znenie metodického usmernenia nájdete TU.

5.stretnutie PEER aktivistov – žiakov stredných škôl okresu Rožňava

Dňa 14.5.2019 (v utorok) sa od 8.30 uskutoční 5. stretnutie rovesníckeho programu žiakov SŠ v školskom roku 2018/2019 v priestoroch CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.
Viac informácií o stretnutí spolu s pozvánkou nájdete TU.

5. supervízne stretnutie PEER aktivistov – žiakov stredných škôl okresu Rožňava

Dňa 13.5.2019 (v pondelok) sa od 8.30 uskutoční 5. supervízne stretnutie rovesníckeho programu žiakov SŠ v školskom roku 2018/2019 v priestoroch CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.
Viac informácií o stretnutí. spolu s pozvánkou nájdete TU.

Stretnutie PEER aktivistov – žiakov základných škôl okresu Rožňava

Dňa 30.4.2018 (v utorok) sa od 8.45 uskutoční 4. stretnutie rovesníckeho programu žiakov ZŠ v školskom roku 2018/2019 v priestoroch CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.
Viac informácií o stretnutí sa dočítate TU.

4. supervízne stretnutie PEER aktivistov – žiakov stredných škôl okresu Rožňava

Dňa 4.4.2019 (vo štvrtok) sa od 8.30 uskutoční 4. supervízne stretnutie rovesníckeho programu žiakov SŠ v školskom roku 2018/2019 v priestoroch CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.
Viac informácií o stretnutí. spolu s pozvánkou nájdete TU.

4.stretnutie PEER aktivistov – žiakov stredných škôl okresu Rožňava

Dňa 3.4.2019 (v stredu) sa od 8.30 uskutoční 4. stretnutie rovesníckeho programu žiakov SŠ v školskom roku 2018/2019 v priestoroch CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.
Viac informácií o stretnutí spolu s pozvánkou nájdete TU.

5. supervízne stretnutie PEER aktivistov – žiakov základných škôl okresu Rožňava

*POZOR ZMENA TERMÍNU – na 05.04.2019

Dňa 05.04.2019 (v piatok) sa od 8.30 uskutoční 5. stretnutie supervízneho rovesníckeho programu žiakov ZŠ v školskom roku 2018/2019 v priestoroch CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.
Viac informácií o stretnutí. spolu s pozvánkou nájdete TU.

Informácia o voľnej pracovnej pozícii v CPPPaP Rožňava

Viac informácií o voľnom pracovnom mieste sa dočítate TU alebo priamo v detailoch zverejnenej voľnej pracovnej pozície.

3.stretnutie PEER aktivistov – žiakov stredných škôl okresu Rožňava

Dňa 8.3.2019 (v piatok) sa od 8.30 uskutoční 3. stretnutie rovesníckeho programu žiakov SŠ v školskom roku 2018/2019 v priestoroch CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.
Viac informácií o stretnutí spolu s pozvánkou nájdete TU.

3. supervízne stretnutie PEER aktivistov – žiakov stredných škôl okresu Rožňava

Dňa 4.3.2019 (v pondelok) sa od 8.30 uskutoční 3. supervízne stretnutie rovesníckeho programu žiakov SŠ v školskom roku 2018/2019 v priestoroch CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.
Viac informácií o stretnutí. spolu s pozvánkou nájdete TU.

Stretnutie PEER aktivistov – žiakov základných škôl okresu Rožňava

Dňa 1.3.2018 (v piatok) sa od 8.30 uskutoční 3. stretnutie rovesníckeho programu žiakov ZŠ v školskom roku 2018/2019 v priestoroch CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.
Viac informácií o stretnutí sa dočítate TU.

4. supervízne stretnutie PEER aktivistov – žiakov základných škôl okresu Rožňava

Dňa 11.02.2019 (v pondelok) sa od 8.30 uskutoční 4. stretnutie supervízneho rovesníckeho programu žiakov ZŠ v školskom roku 2018/2019 v priestoroch CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.
Viac informácií o stretnutí. spolu s pozvánkou nájdete TU.

2. supervízne stretnutie PEER aktivistov – žiakov stredných škôl okresu Rožňava

Dňa 8.2.2019 (v piatok) sa od 8.30 uskutoční 2. supervízne stretnutie rovesníckeho programu žiakov SŠ v školskom roku 2018/2019 v priestoroch CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.
Viac informácií o stretnutí. spolu s pozvánkou nájdete TU.

2.stretnutie PEER aktivistov – žiakov stredných škôl okresu Rožňava

Dňa 7.2.2019 (vo štvrtok) sa od 8.30 uskutoční 2. stretnutie rovesníckeho programu žiakov SŠ v školskom roku 2018/2019 v priestoroch CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.
Viac informácií o stretnutí spolu s pozvánkou nájdete TU.

Vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním platné od 1.9.2017 a 1.9.2016 aj s Dodatkami MVVaŠ SR

Štátny pedagogický ústav vypracoval vzdelávacie programy pre žiakov so ZZ a VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) schválilo Dodatok č. 2, ktorým sa dopĺňajú vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním pre základné vzdelávanie pre účely školskej integrácie dňa 25. januára 2019 pod číslom 2019/6550:2-A1040 s účinnosťou od 1. februára 2019.
Dodatok č. 2 MŠVVaŠ SR (č. 2019/6550:2-A1040) upravuje využívanie individuálneho vzdelávacieho programu pri vzdelávaní žiakov formou školskej integrácie a využívanie správ z diagnostických vyšetrení z školských poradenských zariadení.

PSYCHOLOGICKÉ A ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ PORADENSTVO 2018 – rozvojový projekt v rámci Výzvy MŠVVaŠ SR

CPPPaP Rožňava sa úspešne zapojilo do Výzvy  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo so svojim rozvojovým projektom

viac o prebehu projektu CPPPaP Rožňava – „PSYCHOLOGICKÉ A ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ PORADENSTVO 2018“ sa dočítate TU o jeho záveroch a vyhodnotení z pohľadu CPPPaP Rožňava TU.
Jedným z hlavných záverov projektu je aj vypracovaná: Príručka pre rodičov predškoláka, ktorá prostredníctvom sprostredkovaných aktivít, hier a cvičení poslúži ako pomôcka pre rodičov na stimuláciu a prípravu predškoláka (dieťaťa v predškolskom veku) v domácom prostredí. Stiahnuť si ju môžete TU.

Stretnutie PEER aktivistov – žiakov základných škôl okresu Rožňava

Dňa 14.12.2018 (v piatok) sa od 8.30 uskutoční 2. stretnutie rovesníckeho programu žiakov ZŠ v školskom roku 2018/2019 v priestoroch CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.
Viac informácií o stretnutí sa dočítate TU.

Supervízne stretnutie PEER aktivistov – žiakov stredných škôl okresu Rožňava

Dňa 12.12.2018 (v stredu) sa od 8.30 uskutoční úvodné supervízne stretnutie rovesníckeho programu žiakov SŠ v školskom roku 2018/2019 v priestoroch CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.

Viac informácií o stretnutí sa dočítate TU.

Stretnutie PEER aktivistov – žiakov stredných škôl okresu Rožňava

Dňa 11.12.2018 (v utorok) sa od 8.30 uskutoční úvodné stretnutie rovesníckeho programu žiakov SŠ v školskom roku 2018/2019 v priestoroch CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.

Viac informácií o stretnutí sa dočítate TU.

Stretnutie PEER aktivistov – žiakov základných škôl okresu Rožňava

Dňa 30.11.2018 (v piatok) sa od 8.30 uskutoční 1. stretnutie (úvodné stretnutie) rovesníckeho programu žiakov ZŠ v školskom roku 2018/2019 v priestoroch CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.
Pozvánku pre ZŠ a žiakov ZŠ  na 30.11.2018 nájdete k stiahnutiu TU.
Návratku a súhlas rodiča je možné stiahnuť tu.

Supervízne stretnutie odborných zamestnancov ZŠ a SŠ okresu Rožňava

Dňa 29.11.2018 (vo štvrtok) sa od 13.00 uskutoční supervízne stretnutie OZ ZŠ a SŠ v školskom roku 2018/2019 v priestoroch CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.
Pozvánku pre odborných zamestnancov ZŠ a SŠ na 29.11.2018 nájdete k stiahnutiu TU

Supervízne stretnutie PEER aktivistov – žiakov základných škôl okresu Rožňava

Dňa 27.11.2018 (v utorok) sa od 8.30 uskutoční 2. stretnutie supervízneho rovesníckeho programu žiakov ZŠ v školskom roku 2018/2019 v priestoroch CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.
Pozvánku pre ZŠ a žiakov ZŠ na 27.11.2018 nájdete k stiahnutiu TU

Pracovná porada

Dňa 6.11. 2018 (uotork) o 9.00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční pracovná porada riaditeľov a pedagógov materských škol (MŠ) okresu Rožňava. Pozvánka a program pracovnej porady dostupné k stiahnutiu: https://bit.ly/2AhOQAb.

Pracovná porada

Dňa 4. 10. 2018 (štvrtok) o 9.00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční pracovná porada koordinátorov prevencie a sociálnych pedagógov základných a stredných škôl v okrese Rožňava. Pozvánka a program pracovnej porady dostupné k stiahnutiu: https://bit.ly/2R3XSqW

Pracovná porada

Dňa 25. 9. 2018 (utorok) o 9.00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční pracovná porada VP, ŠP a ŠŠP základných a stredných škôl v okrese Rožňava. Pozvánka a program pracovnej porady dostupné k stiahnutiu: https://app.box.com/s/sbyo0ztgu04m8mgli90nagf2p3i7ehiq

Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach

Ministerstvo školstva vydalo Smernicu č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach s účinnoťou od 1. septembra 2018. Zrušuje sa tak Metodické usmernenie č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevenciia riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach. Smernica č. 36/2018 je dostupná k stiahnutiu: http://www.minedu.sk/data/att/13481.pdf

POP 2018/2019

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo na svojom webovom sídle  Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.septembra 2018. Dostupné na stiahnutie sú na priloženom link-u: POP 2018/2019. Viac informácií o POP 2018/2019 sa dočítate tu.

Prejsť na začiatok