Školský rok 2016/2017

Pracovná porada

Dňa 8. 6. 2017 (štvrtok) o 9:00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční pracovná porada koordinátorov prevencie základných a stredných škôl v okrese Rožňava. Pozvánka a program pracovnej porady dostupné k stiahnutiu: http://bit.ly/2sXbKq6

Pracovná porada

Dňa 6. 6. 2017 (utorok) o 9:00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční pracovná porada výchovných poradcov základných a stredných škôl v okrese Rožňava. Pozvánka a program pracovnej porady dostupná k stiahnutiu: http://bit.ly/2rek86L

Stretnutie peer aktivistov

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov SŠ na 5. stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2016/2017, ktoré sa uskutoční 26.4.2017 (streda) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave. Pozvánku nájdete k stiahnutiu TU

Národný projekt – Škola otvorená všetkým

Na základe zmluvnej spolupráce s Metodicko-pedagogickým centrom je CPPPaP Rožňava zapojené do národného projektu – Škola otvorený všetkým. Viac o Národnom projekte „Škola otvorená všetkým“ sa dočítate tu: NP-ŠOV

Zmluva o spolupráci pri realizácii projektových aktivít NP „Škola otvorená všetkým“

Dňom 22.3.2017 nadobudla účinnosť zmluva zo dňa 20.3.2017 medzi Metodicko-pedagogickým centrom Bratislava a CPPPaP Rožňava o spolupráci pri realizácii projektových aktivít NP – „ŠOV“, zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).

Stretnutie peer aktivistov

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov SŠ na 3. stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2016/2017, ktoré sa uskutoční 22.2.2017 (streda) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave.

Prevencia sociálno-patologických javov

Bol pridaný nový odkaz – Prevencia sociálno-patologických javov.

Workshop

Dňa 9. 2. 2017 (štvrtok) o 9:00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční workshop pre koordinátorov prevencie základných a stredných škôl v okrese Rožňava na tému – Prevencia obchodovania s ľuďmi.

Stretnutie peer aktivistov

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov SŠ na 1. stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2016/2017, ktoré sa uskutoční 14.12.2016 (streda) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave.

Stretnutie peer aktivistov

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov ZŠ na 1. stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2016/2017, ktoré sa uskutoční 22.11.2016 (utorok) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave.

Peer program

Preventívny program primárnej prevencie sociálnopatologických javov,  je to program zameraný na formovanie pozitívnych postojov v skupine rovesníkov a na ovplyvňovanie ich správania v súlade zo zdravým životným štýlom.  Je založený na osobnej komunikácií  vopred pripravených rovesníkov.

Kampaň Týždeň boja proti drogám

Už tradične sú  novembrové dni  spájané s prevenciou závislosti.  Podľa  Európskeho školského prieskumu o alkohole a iných drogách (ESPAD) v SR za rok 2015 došlo k  poklesu užívania tabaku, alkoholu a nelegálnych drog  a môžeme konštatovať, že sa situácia zlepšila. Predpokladáme, že to súvisí aj s realizáciou efektívnej prevencie. V novembri budú prebiehať preventívne aktivity v 20 základných a stredných školách v  okrese Rožňava. Odborné aktivity realizuje Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Rožňave v spolupráci s preventistom Okresného riaditeľstva Policajného  zboru v Rožňave. Viac o  prieskume: Nociar, A.: Európsky školský prieskum o alkohole a iných drogách (ESPAD) v SR za rok 2015 http://www.infodrogy.sk/indexAction.cfm?module=Library&action=GetFile&DocumentID=1231

Aplikácia preventívnych programov v primárnej/sekundárnej   prevencie v praxi Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Rožňave

V školskom prostredí sa stretávame so štyrmi skupinami problémov v sociálnych zručnostiach a klasifikujeme ich ako nedostatky v osvojení si sociálnych zručností, nedostatky v používaní sociálnych zručností, nedostatky v sebakontrole sociálnych zručností, nedostatky v sebakontrole používania sociálnych zručností. Nedostatky v používaní sociálnych zručností môžeme sledovať pri mnohých žiakoch, ktorí síce majú osvojené sociálne zručnosti no nevedia ich vhodným spôsobom použiť, zvoliť tón hlasu, či použiť adekvátne neverbálne prejavy na požadovanej úrovni. Nedostatky v sebakontrole sociálnych zručností môžu byť príčinou prežívania negatívnych emócií, ako sú strach, úzkosť či fóbie. Z toho dôvodu si neosvoja základné sociálne zručnosti a nenaučia sa komunikovať s rovesníkmi. Jednou z alternatív riešenia problémov v sociálnych zručnostiach je realizácia preventívnych programov v primárnej/sekundárnej  prevencie.   HLAVNÝ CIEĽ projektu:  Realizácia preventívnych programov v MŠ , ZŠ a SŠ v okrese Rožňava 1.     Program posilňovania zdravého psychického vývinu so zameraním na usmerňovanie agresivity    a emocionálny rozvoj. Cieľovou skupinou  preventívneho programu sú 5 -6 ročné deti v MŠ v spolupráci s pedagógmi MŠ. 2.      Program podpory osobnostnej zrelosti jednotlivcov ako prevencia  rizikového správania žiakov. Cieľovou skupinou preventívneho programu sú žiaci ZŠ v spolupráci s triednym učiteľom, výchovným poradcom a vedením príslušnej ZŠ 3.      Program primárnej/sekundárnej prevencie – Optimalizácia vzťahov v školskom kolektíve.  Cieľovou skupinou preventívneho programu sú žiaci ŠŠ v spolupráci s triednym učiteľom, výchovným poradcom, vedením príslušnej SŠ Realizácia: September – 15.december 2016 Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z kapitoly  rozvojového projektu „Protidrogová prevencia  2016“ .

Pracovná porada

Dňa 6. 10. 2016 o 9:00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční pracovná porada koordinátorov prevencie základných a stredných škôl v okrese Rožňava. Pozvánka a program pracovnej porady je dostupný TU.

Pracovná porada

Dňa 27. 9. 2016 o 9:00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční pracovná porada výchovných poradcov základných a stredných škôl v okrese Rožňava. Pozvánka a program pracovnej porady je dostupný TU.

POP 2016/2017

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo na svojom webovom sídle  Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2016/2017, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.septembra 2016. Dostupné na stiahnutie sú na priloženom link-u: POP 2016/2017

Oznam

Pridané nové ponukové listy pre školy na školský rok 2016/2017. Ponukové listy sú  dostupné v  sekcii –  Pre školy

Prejsť na začiatok