Psychologická diagnostika a poradenstvo

Psychologická diagnostika, rediagnostika a depistáž

Diagnostika zameraná na zisťovanie:

 • aktuálnej intelektovej úrovne
 • úrovne verbálnych zručností a vedomostí
 • čiastkových psychických funkcií (psychomotorika, vizuo-motorická koordinácia, sluchové rozlišovanie, zrakové vnímanie a pod.)
 • osobnostných predpokladov a emocionality
 • rodinných a sociálnych vzťahov
 • úrovne školskej pripravenosti
 • záujmov a motivácie pre profesijnú orientáciu

Rediagnostika (kontrolné psychologické vyšetrenie) je zameraná na zisťovanie zmien v psychickom vývine.
Depistáž zameraná na orientačné zisťovanie:

 • úrovne školskej pripravenosti detí pred vstupom do školy
 • intelektového nadania detí

Psychologické poradenstvo

 • odborná, poradenská, metodická pomoc zákonným zástupcom, pedagogickým pracovníkom, vychovávateľom a samotným klientom v oblasti výchovy a vzdelávania formou individuálnych jednorázových konzultácií, prípadne dlhodobého psychologického poradenstva
 • samotnému poradenstvu predchádza psychologické vyšetrenie, po ktorom sa zhodnotí ďalší postup práce, podľa daného problému
 • Ďalšími postupmi môžu byť:
  • špeciálno-pedagogické vyšetrenie a poradenstvo
  • odborné vyšetrenie (neurológ, logopéd, pedopsychiater, atď.)
 • pokiaľ si okolnosti nevyžadujú ďalšie odborné vyšetrenia, s klientom je ďalej vedené psychologické poradenstvo, za účelom zmiernenia, prípadne odstránenia daného problému
Prejsť na začiatok