Ponuka odborných činností pre rodičov

Ponuka odborných činností, služieb a aktivít pre rodičov

 v školskom roku 2022/2023

A. Psychologická diagnostika a poradenstvo

 • pri posudzovaní školskej spôsobilosti
 • pri nerovnomernom a zaostávajúcom vývine
 • pri výchovných problémoch
 • pri identifikácii intelektovo nadaných žiakov
 • pri iných ťažkostiach podľa potreby

B. Špeciálno-pedagogická diagnostika a poradenstvo

 • pri nerovnomernom a zaostávajúcom vývine
 • posúdenie schopností a prognózy pri učení pred vstupom do školy

C. Špeciálno – pedagogická a psychologická intervencia

cieľová skupina:

 • deti s nerovnomerným a zaostávajúcim vývinom
 • deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • deti s odloženou školskou dochádzkou, v záujme korekcie nedostatkov v oblasti kognitívneho, rečového a psychomotorického vývinu

D. Ďalšia odborná činnosť

a) odborná, poradenská, metodická a informačná pomoc pre učiteľov, rodičov v oblasti

výchovy a vzdelávania, realizácia prednášok

     forma realizácie: individuálna, skupinová

     tematické okruhy:

 • školská spôsobilosť, vývin dieťaťa v predškolskom veku – čo by malo dieťa vedieť, než nastúpi do školy a ako možno tieto funkcie rozvíjať
 • postupy práce pre deti s odkladom školskej dochádzky
 • výchova a vzdelávanie detí s vývinovými poruchami učenia, s poruchami aktivity a pozornosti a s poruchami správania
 • výchova a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

b) depistáž v MŠ so zameraním sa na školskú zrelosť, vývinové poruchy učenia a ťažkosti v správaní

E. Realizácia preventívnych programov

 • Program „Aby sme si rozumeli“,  ktorý je zameraný na skvalitnenie interakcie v predškolských zariadeniach, umožňujúci emocionálny, intelektuálny, sociálny a morálny rast dieťaťa – 10 stretnutí
 • Program posilňovania zdravého psychického vývinu so zameraním na usmerňovanie agresivity „Smiať sa dovolené“ – 5 stretnutí
Prejsť na začiatok