Ponuka odborných činností pre MŠ

Ponuka odborných činností pre predškolské zariadenia v školskom roku 2022/2023

Psychologická diagnostika a poradenstvo

 • pri predčasnom prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie
 • pri posudzovaní školskej spôsobilosti,

(Odporúčaný termín zaslania žiadostí na vyšetrenia do 03. 02. 2023)

 • pri nerovnomernom a zaostávajúcom vývine,
 • pri výchovných problémoch,
 • pri identifikácii intelektového nadania,
 • pri posúdení špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb,
 • pri iných ťažkostiach podľa potreby.

Skríningové a depistážne techniky

 • depistáž so zameraním na školskú spôsobilosť v prostredí MŠ.

 (Odporúčaný termín posielania žiadostí – do konca decembra 2022)

Špeciálno-pedagogická diagnostika a poradenstvo

 • pri nerovnomernom a zaostávajúcom vývine,
 • pri posúdení špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb,
 • posúdenie schopností a prognózy pri učení pred vstupom do školy.

Špeciálno-pedagogická a psychologická intervencia cielená na deti

 • s nerovnomerným a zaostávajúcim vývinom,
 • zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, v záujme korekcie nedostatkov v oblasti kognitívneho, rečového a psychomotorického vývinu.

Preventívne programy

 • Program „Aby sme si rozumeli“,  ktorý je zameraný na skvalitnenie interakcie v predškolských zariadeniach, umožňujúci emocionálny, intelektuálny, sociálny a morálny rast dieťaťa (5 – 10 stretnutí).
 • Program posilňovania zdravého psychického vývinu so zameraním na usmerňovanie agresivity „Smiať sa dovolené“ – 5 stretnutí.
 • Program zameraný na emocionálny rozvoj predškolákov.

Rozvojové programy

 • Program „Hurá do školy“ pre deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania – realizovaný v priestoroch CPP Rožňava – prezenčná alebo on-line forma,
 • Program „Pripravujeme sa do školy“ pre predškolákov (pred nástupom do školy) zameraný na rozvoj oblastí vývinu potrebných pre dosiahnutie školskej spôsobilosti – on-line.

Ďalšia odborná činnosť

odborná, poradenská, metodická a informačná pomoc pre učiteľov, rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania, realizácia prednášok, seminárov/webinárov na témy (forma realizácie: individuálna, skupinová)

     tematické okruhy:

 • školská spôsobilosť, vývin dieťaťa v predškolskom veku – čo by malo dieťa vedieť, než nastúpi do školy a ako možno tieto funkcie rozvíjať,
 • postupy práce pre deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,
 • výchova a vzdelávanie detí s poruchami správania,
 • a ďalšie témy podľa dohody s MŠ.
Prejsť na začiatok