Zápis detí do materských škôl – Mesto Rožňava

Dňa 12.04.2018 bola na oficiálnej stránke Mesta R O Ž Ň A V A zverejnená informácia o termínoch zápisov detí do materských škôl na území mesta:

Materská škola  E. Rótha 518/4  v Rožňave
Miesto zápisu: kancelária riaditeľky MŠ (pavilón D)  –  A. Benediktyová
Čas zápisu: 7,30 – 16,00 h
Informácie: telefónne č. MŠ: 734 49 29
Materská škola Ul. krátka 1825/28 v Rožňave
Miesto zápisu: kancelária riaditeľky MŠ – S. Zsigraiová
Čas zápisu: 7,00 – 14,00 h
Informácie: telefónne č. MŠ : 734 25 61
Materská škola Kyjevská 2020/14  v Rožňave
Miesto zápisu: kancelária riaditeľky MŠ  – Mgr. E. Kelemenová
Čas zápisu: 7,30  –  16,00 h
Informácie: telefónne č. MŠ : 734 18 93
Materská škola Ul. pionierov 639/18 v Rožňave
Miesto zápisu: kancelária riaditeľky MŠ – Mgr. Z. Hencelová
Čas zápisu: 7,30 – 15,30 h
Informácie: telefónne č. MŠ : 734 14 55
Materská škola Štítnická  337/9/A v Rožňave
Miesto zápisu: kancelária riaditeľky MŠ – Mgr. K. Bozóová
Čas zápisu: 8.00 – 15.00 h
Informácie: telefónne č. MŠ : 734 30 96
Materská škola  Vajanského  370/6 v Rožňave
Miesto zápisu: kancelária riaditeľky MŠ – E. Petrová
Čas zápisu: 7,30 – 16,00 h
Informácie: telefónne č. MŠ : 734 47 16
Pri zápise je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť platný občiansky preukaz,  rodný list dieťaťa a žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie potvrdenú detským lekárom o zdravotnom stave dieťaťa.
Na zápis sa rodič dostaví s dieťaťom.
Prejsť na začiatok