Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov v ZŠ

Štátny pedagogický ústav odporúča  prioritne sa zamerať na plnenie výkonových a obsahových štandardov v hlavných vzdelávacích oblastiach.

Obsah vzdelávania vymedzuje hlavné vzdelávacie oblasti s časovým vymedzením indikatívnej záťaže v rámci dištančného vzdelávania a komplementárne vzdelávacie oblasti s doplnkovými aktivitami nad rámec vzdelávacej záťaže, príp. s integráciou do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí. Odporúča sa sústrediť na ťažiskové učivo daného ročníka, ktoré vymedzil ŠPÚ. Pokiaľ učitelia témy so žiakmi absolvovali, zamerajú sa na ich prehlbovanie, opakovanie a rozvíjanie komplexných nadpredmetových kompetencií žiakov, pokiaľ ich neabsolvovali a sú v online spojení so všetkými žiakmi, zaradia ich ako nové učivo a pokiaľ so žiakmi nie sú v online spojení prezentáciu nového učiva v rámci hlavných vzdelávacích oblastí minimalizujú a sústredia sa na opakovanie, upevňovanie a prehlbovanie už prebratého učiva. 

Týždenný rozvrh je založený na striedaní jednotlivých vzdelávacích oblastí s predmetmi, zostavuje ho triedny učiteľ, ktorý zároveň koordinuje distribúciu vzdelávacích aktivít žiakom a ich zákonným zástupcom. Pre prvé štyri ročníky sa odporúča v rámci jedného dňa kombinovať dve hlavné vzdelávacie oblasti, pričom vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia by mala mať každodenné zastúpenie. Vo vyšších ročníkoch sa odporúča pre každý deň v týždni určiť samostatne jednu z hlavných vzdelávacích oblastí alebo kombinovať dve vzdelávacie oblasti. Pokiaľ je vyučovanie založené na využívaní on-line platforiem, odporúča sa, aby sa úlohy a aktivity z hlavných vzdelávacích oblastí posielali žiakom jedenkrát denne v dohodnutom čase (optimálne medzi 8:00 – 16:00). Ak nie je, doručovanie úloh, materiálov a aktivít žiakom sa určí na jeden deň v týždni. Odporúča sa, aby jednotliví pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci mali vyhradený čas na konzultácie (telefonické, on-line) so žiakmi a ich zákonnými zástupcami.

Indikatívna záťaž žiakov počas dištančného vzdelávania v sebe zahŕňa všetky povinné vzdelávacie aktivity žiakov (čas, strávený on-line vyučovaním, resp. inou formou vyučovania; čas, potrebný na vypracovanie úloh, ktoré sú zadávané či distribuované žiakom počas on-line vyučovania, telefonicky, e-mailom alebo v papierovej forme; čas, strávený samoštúdiom). V jednotlivých ročníkoch základnej školy sa vzdelávanie pre všetky hlavné vzdelávacie oblasti plánuje tak, aby bol dodržaný tento rozpis indikatívnej týždennej záťaže žiakov (1.-3. ročník 5 – 8 h/týždenne, 4.-5. ročník 8 – 10 h/týždenne, 6.-7. ročník 10 – 15 h/týždenne, 8.-9. ročník 12 – 15 h/týždenne). 

viac informácií na stránke MŠVVaŠ SR:

https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/odporucanie-statneho-pedagogickeho-ustavu-pocas-preruseneho-vyucovania-uzitocne-linky.html

Prejsť na začiatok