Preventívny program kyberšikanovania pre stredné školy

Na podklade zamerania a obsahu odbornej činnosti CPPPaP Rožňava v oblasti prevencie kyberšikanovania a šikanovania, Smernice MŠVVaŠ SR k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach (č. 36/2018), ale aj aktuálnosti problému kyberšikanovania Vám CPPPaP Rožňava v spolupráci s SOŠ technickou v Rožňave ponúka užitočné nástroje k priamej realizácii prevencie kyberšikanovania v školách a školských zariadeniach:

Preventívny program kyberšikanovania pre stredné školy  k stiahnutiu – tu.

Viac informácií o preventívnom programe, realizácii a jeho overení priamo v prostredí strednej školy sa dočítate tu: LORINCZ, P. 2017. Preventívny program kyberšikanovania pre stredné školy. In: Pedagogické rozhľady. Odborno-metodický časopis pre školy a školské zariadenia. 1 (26), p.: 26-30. ISSN 1335 – 0404.

Prejsť na začiatok