Oznam pre klientov a školy (od 02.11.2020 do 08.11.2020)

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,
oznamuje, že na základe prijatého uznesenia vlády č. 693 a č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. 09.2020, Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020, postupujúc podľa Vyhlášky ÚVZ a aktuálnych opatrení ÚVZ a Manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021, Usmernenia VÚDPaP pre CPPPaP/CŠPP Usmernenia VÚDPaP zo dňa 29.10.2020 a Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

umožňuje
poskytovanie priamych odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení v období od 02.11.2020 do 08.11.2020.

Odôvodnenie: Vzhľadom na vyššie uvedené a na skutočnosť, ktorá vyplýva z obmedzenia pohybu osôb podľa vyššie citovaného právneho predpisu č. 290/2020 Z. z. do odvolania, Uznesenia vlády č. 693 z 28.10.2020 rozširuje ďalšie opatrenia v rámci vyhlásenia núdzového stavu čl.5 ústavného zákona č.227/2020 Z .z. a obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 2. 11. 2020 do 8. 11. 2020, toto obmedzenie sa nevzťahuje v bode 13. nasl: „na cestu dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie(klientovi, žiakovi, rodičovi je tak umožnené prísť do zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP Rožňava z dôvodu poskytnutia odbornej starostlivosti).

CPPPaP Rožňava teda okrem dištančnej formy poskytovania odbornej starostlivosti našim klientom bude pokračovať v poskytovaní odbornej starostlivosti aj v priamom kontakte odborného zamestnanca, avšak len s 1 osobou / dieťaťom, žiakom, zákonným zástupcom /, nie skupinovo, za zvýšených hygienických opatrení s dôrazom na ochranu zdravia zúčastnených strán, rešpektujúc usmernenia MŠVVaŠ SR vyplývajúcich z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ a ÚVZ. Potrebné je predtým telefonicky/e-mailom sa objednať na nižšie uvedených kontaktoch.
Odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci CPPPaP počas prevádzky CPPPaP v dotknutom čase vykonávajú činnosti, ktoré im aktuálna situácia umožňuje, na základe organizácie práce určenej riaditeľom príslušného školského zariadenia.

Vážení klienti, rodičia, pedagógovia v záujme ochrany zdravia Vás, Vašich detí aj našich zamestnancov v prípade naliehavej požiadavky sme tu pre vás v zmenenom režime v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30 hod.

prostredníctvom telefonického alebo mailového kontaktu:

Mobil: 0950 398 966
Tel.: +421 58 488 70 60
E-mail:

alebo mailových kontaktov na odborných zamestnancov uvedených na tejto webovej stránke v sekci Kontakt.

Odborné vyšetrenia a aktivity budeme realizovať v náhradných termínoch, po odvolaní preventívnych epidemiologických opatrení.

Ďakujeme za porozumenie.

V Rožňave, 30.10.2020 Mgr. Marta Podhorínová, riaditeľka

Prejsť na začiatok