Oznam pre klientov a školy – činnosť CPPPaP od 15.02.2021 [aktualizované 12.02.2021]

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,
oznamuje, že na základe Stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave č. j.: RÚVZRV – HDM-2021/158-1, ktoré na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie a tendencie zhoršujúceho sa výskytu ochorenia Covid -19 v okrese Rožňava neodporúča otvorenie škôl a školských zariadení od 8.2.2021, Oznámenia mesta Rožňava v súvislosti s otvorením škôl a školských zariadení od 8.2.2021, Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR Číslo: 2021/10079:1-A1810 z 5.2.2021, Regionálneho COVID Automatu platného od 15.2.2021

mimoriadne prerušuje prevádzku školského zariadenia – CPPPaP Rožňava od 8.2.2021

a zároveň

umožňuje
poskytovanie odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení v období od 08.02.2021 len dištančnou (elektronickou/telefonickou/e-mailovou) formou

Odôvodnenie: Vzhľadom na vyššie uvedené a na skutočnosti núdzového stavu na Slovensku, ktoré vyplývajú z protiepidemiologických, Uznesenia vlády SR a hygienických opatrení v okrese Rožňava (Regionálneho COVID Automatu) platných od 15.02.2021 v rámci núdzového stavu v SR, ako aj v rámci zákazu vychádzania je odborná činnosť a starostlivosť v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP Rožňava z dôvodu poskytnutia odbornej starostlivosti na základe doručenej žiadosti o odbornú činnosti zákonného zástupcu/klienta/školy realizovaná len dištančnou formou (elektronicky/telefonicky) bez priameho (osobného kontaktu) odborných zamestnancov s klientom na neurčito.


Odborní zamestnanci CPPPaP počas mimoriadneho prerušenia prevádzky CPPPaP v dotknutom čase vykonávajú činnosti, ktoré im aktuálna situácia umožňuje, na základe organizácie práce určenej riaditeľom príslušného školského zariadenia formou Home Office.

Vážení klienti, rodičia, pedagógovia v záujme ochrany zdravia Vás, Vašich detí aj našich zamestnancov v prípade naliehavej požiadavky sme tu pre Vás v pracovnom režime v pracovných dňoch (pondelok – piatok)
v čase od 7:30 do 15:30 hod:

na tel. čísle: 0950 398 966 alebo +421 58 488 70 60

alebo prostredníctvom e-mailového kontaktu
e-mail:

alebo mailových kontaktov priamo na odborných zamestnancov uvedených na tejto webovej stránke v sekci Kontakt.

Odborné vyšetrenia a aktivity, kt. nie je možné podľa aktuálnej situácie realizovať (narp. na školách) budeme realizovať v náhradných termínoch, po odvolaní preventívnych epidemiologických opatrení.

Ďakujeme za porozumenie.

V Rožňave, 07.02.2021 Mgr. Marta Podhorínová, riaditeľka

Prejsť na začiatok