Národný projekt – Škola otvorená všetkým

Na základe zmluvnej spolupráce s Metodicko-pedagogickým centrom je CPPPaP Rožňava zapojené do národného projektu – Škola otvorený všetkým.

Projekt je realizovaný Metodicko-pedagogickým centrom  a realizuje sa vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Cieľom národného projektu je zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov materských a základných škôl. V rámci projektu sa bude podporovať model inkluzívneho vzdelávania, ktorého podstatou je právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelanie s dôrazom na búranie bariér znemožňujúcich rovnocenný prístup k vzdelávaniu. K tomu významnou mierou prispeje zapojenie predovšetkým pedagogických asistentov, ako i odborne pripravených pedagógov a profesionálnych odborníkov z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky či sociálnej pedagogiky, ktorí vytvoria spoločné odborné tímy na podporu detí a žiakov, a takisto aj zapojenie rodičov.

Úlohou CPPPaP Rožňava v NP – „Škola otvorená všetkým“ je zabezpečenie intenzívnej a plošnej supervízie realizácie depistáží a nastavenie stimulačných programov tak v prostredí MŠ a ZŠ, ako aj pri neformálnom vzdelávaní. Posilnenie kapacít odborných zamestnancov pri odstraňovaní možných príčin zaostávania a stimulačných aktivitách. Neformálnym vzdelávaním a celodenným výchovno-vzdelávacím systémom podporí NP kompetencie potrebné pre zvýšenie školskej úspešnosti detí a žiakov.

Projekt nadväzuje na výsledky a dobrú prax predchádzajúcich úspešných projektov: MRK I – Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít, MRK II – Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy a PRINED – Projekt inkluzívnej edukácie.

Prejsť na začiatok