Informácie k zberu údajov o asistentoch učiteľa 2020

Financovanie asistentov učiteľa sa uskutočňuje podľa § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

MŠVVaŠ zverejnilo informácie k zberu údajov AU na školský rok 2020/2021.

Na základe mimoriadnej situácie spojenej s rozšírením koronavírusu COVID-19 školy v rámci zberu údajov o AU v máji 2020 nie sú povinné predkladať odporúčania z poradenských zariadení (CPPPaP alebo CŠPP) k prideleniu AU podľa čl. 2 ods. 2 písm. b) Metodického pokynu č. 66/2015 k postupu pri predkladaní požiadaviek na finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Pri zadávaní počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením (ďalej len „ZZ“) a AU do formulárov sú školy povinné vychádzať z podkladov predložených a informácií im poskytnutých pri zápise žiakov, resp. v procese prijímania nových žiakov do príslušnej školy a zároveň prihliadať na aktuálny, a teda aj predpokladaný počet žiakov so ZZ, ktorí sa budú na príslušnej škole vzdelávať aj v školskom roku 2020/2021.

Školy s právnou subjektivitou do 24. 5. 2020 vytvoria protokol a odovzdajú ho  zriaďovateľovi. Školy bez právnej subjektivity – odovzdajú údaje   zriaďovateľovi; údaje za školy bez PS zadávajú zriaďovatelia.
Zriaďovatelia do 31. 5. 2020 vytvoria protokol zriaďovateľa a odovzdajú ho na OÚ spolu s protokolmi za školy .
do 8. 6. 2020 vytvoria protokol za svojich zriaďovateľov a odovzdajú ho na MŠVVaŠ SR.

V máji 2020 sa uskutoční zber údajov o asistentoch učiteľa prostredníctvom webovej aplikácie „Zber údajov o asistentoch učiteľa“.

bližšie informácie: http://www.au.vykazy.sk/financie/index.php?__state=&__event=pokracovat

Prejsť na začiatok