Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Centrum poradenstva a prevencie, Letná 44, 048 01 Rožňava

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zverejňuje a sprístupňuje

označenie zodpovednej osoby: Mgr. Edita Thanová

Adresa:

Centrum poradenstva a prevencie,

Letná 44, 048 01 Rožňava

Telefón: +421 58 488 70 60
e-mail:
web: www.cpprv.sk

Spôsoby podávania podnetov:

  • Písomne na vyššie uvedenú adresu s označením na obálke „Podnet – neotvárať“.
  • Osobne priamo zodpovednej osobe.
  • Ústne do zápisnice, ktorú spíše zodpovedná osoba.
  • Elektronicky na vyššie uvedenú e-mailovú adresu zodpovednej osoby.
Prejsť na začiatok